หารือกับนิวซีแลนด์

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายท็อดด แมคเคลย์ (Hon Todd McClay) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้านิวซีแลนด์ และนายเบนจามิน คิง (HE Mr Benjamin King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้านิวซีแลนด์ และเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย สำหรับการหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในครั้งนี้

ที่ผ่านมาไทยและนิวซีแลนด์มีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการที่นำนักเรียนนิวซีแลนด์อายุระหว่าง 15-17 ปี มาร่วมชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทย เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวมทั้งความร่วมมือเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ตลอดจนความร่วมมือระหว่าง University of Otago กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญจาก University of Otago มาอบรมการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนทั้งสองแห่งด้วย เนื่องจากการยกระดับภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา ไทยและนิวซีแลนด์ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 9 แห่ง กับสถาบันอุดมศึกษานิวซีแลนด์ จำนวน 8 แห่ง อีกทั้งขอความร่วมมือให้นิวซีแลนด์พิจารณาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงของนิวซีแลนด์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีระบบการศึกษาที่ดีในระดับโลก และขอขอบคุณนิวซีแลนด์สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาที่ผ่านมาด้วย

ทั้งนี้ จะนำผลการหารือในครั้งนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบในเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาที่นิวซีแลนด์สามารถสนับสนุนและส่งเสริมได้

นายท็อดด แมคเคลย์ กล่าวว่า ประเทศไทยและนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน และมีความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยกำลังศึกษาที่นิวซีแลนด์กว่า 3,000 คน โดยนิวซีแลนด์ยินดีที่จะสานต่อและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาที่ดำเนินร่วมกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อให้ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีที่มีอยู่ดำเนินต่อไป

ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการไทยที่สนับสนุนโครงการต่าง ๆ อย่างดีมาโดยตลอด ทั้งโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วและโครงการที่จะดำเนินความร่วมกันในอนาคต รวมทั้งขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น และขอแสดงความเสียใจสำหรับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสนี้ด้วย

นายเบนจามิน คิง กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยนักเรียนนิวซีแลนด์ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ล้วนได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปทั้งในเรื่องของการศึกษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการไทยในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับการอาชีวศึกษาด้วย

ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำงานร่วมกัน โดยจะหารือแนวทางความร่วมมือดังกล่าวกับกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
24/7/2560