หารือกับอธิการบดีของมาเลเซีย

ศึกษาธิการ พลเอกสุทัศน์ กาญนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพันเอกดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การต้อนรับ Pro.f. Dato’ Mohamed Mustafa B Ishak อธิการบดีมหาวิทยาลัยยูทาร่า (Universiti Utara Malaysia : UUM) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

พลเอกสุทัศน์ กาญนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย โดย UUM เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรัฐเคดาห์ ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของมาเลเซียและตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย นอกจากนี้เมื่อเดือนธันวาคม 2557 นายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ได้มีข้อตกลงความร่วมมือหลายประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การค้าและการลงทุน รวมทั้งการส่งเสริมการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ

จากการหารือ ทราบว่าที่ผ่านมามีนักศึกษาของไทยจากทุกภาคไปศึกษาต่อที่ UUM ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยศึกษาต่อที่ UUM จำนวน 148 คน ซึ่ง UUM มีความโดดเด่นในสาขาการจัดการของประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะสาขาทางด้านความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงได้แสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ช่วยดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยด้วยดี และไม่มีปัญหาในการศึกษาต่อแต่อย่างใด

การเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ UUM ได้ไปหารือและกระชับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่ง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ด้านภาษา ความร่วมมือในการทำวิจัยที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น

อีกประการที่สำคัญในการหารือครั้งนี้ ือ UUM ต้องการให้มีความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาทางไกลระบบออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนของไทยในการศึกษาต่อ โดยจะได้รับการเทียบวุฒิให้ได้รับปริญญาทั้งมหาวิทยาลัยของไทยและ UUM พร้อมกัน ซึ่งประเด็นนี้จะได้เสนอให้รัฐมนตรีได้พิจารณาในระดับนโยบายต่อไป นอกจากนี้ในปี 2558 นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนคนปัจจุบันได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างประเทศขึ้น ซึ่งอาจจะจัดการประชุมทั้งที่มาเลเซียและไทย จึงหวังว่าจะได้มีการหารือร่วมกันในมิติต่างๆ ต่อไป

โอกาสนี้ พลเอกสุทัศน์ กาญนานนท์กุล ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อการพบปะหารือในครั้งนี้ที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีนี้ เพราะชายแดนทั้งสองประเทศแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ในเรื่องการศึกษาจะมีความพยายามปรับเข้าหากัน เพื่อขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

Universiti Utara Malaysia (UUM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1984 โดยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอันดับที่ 6 ของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ที่ Sintok, Kedah Darul Aman มหาวิทยาลัยได้รับการขนานนามในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการจัดการของประเทศมาเลเซีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาวิชาในหลากหลายหลักสูตร

UUM ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ MS ISO 9001:2008 หลักสูตรที่เปิดสอนมีมาตรฐานตามข้อกำหนดของสำนักงานคุณวุฒิการศึกษาแห่งประเทศมาเลเซีย (MQA) และอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรที่เปิดสอนมีเนื้อหาตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดงาน วิทยาลัยธุรกิจของ UMM อยู่ในระหว่างการดำเนินการขอการรับรองจาก AACSB โดยการได้รับการรับรองวิทยฐานะจากองค์กรนี้จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญต่อ UUM ในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพระดับโลก


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

มหาวิทยาลัยมีอิทธิพลที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของภูมิภาคทางตอนเหนือของคาบสมุทรมาเลเซีย นอกเหนือจากการสอนและการวิจัยแล้ว ทาง UUM ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาของภูมิภาคนี้ผ่านทางโครงการระดับชุมชนอันหลากหลาย

 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
2/4/2558