หารือกับอธิการบดี ม.ราชภัฏภาคใต้

หารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา  นครศรีธรรมราช ภูเก็ต เลย นครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ห้องผดุงชาต อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การหารือในครั้งนี้ อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการทำงาน โดยเฉพาะด้านความเหลื่อมล้ำและงบประมาณที่มีจำกัด ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรเป็นสถานที่ที่ผู้เรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรู้ ควรจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของความรู้จริง และมีความเข้มแข็งทางการวิจัย เช่นเดียวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทางฝั่งยุโรป

ในขณะที่ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวว่า ราชภัฏมีจุดยืนในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้องการให้รัฐเข้าใจและให้โอกาสราชภัฏ และต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยสนับสนุน ในประเด็นต่างๆ คือ โครงการทุนบุคลากร โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ โครงการผลิตครู และสนับสนุนการทำวิจัย

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวสนับสนุนแนวคิดของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่พูดถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏว่า ควรตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีศักยภาพในการสร้างคนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำงานในพื้นที่อย่างแท้จริง ดังนั้น ย่อมต้องเข้าใจถึงความต้องการของท้องถิ่นได้ดีที่สุด

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ซึ่งหากเราต้องการให้เด็กคิดเป็นก็ควรใช้สอบอัตนัย เหตุผลที่เด็กไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ เพราะเราไม่เคยทดสอบเรื่องการพูด และการใช้ข้อสอบปรนัยก็ทำให้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยยิ่งแย่ลง

หลังจากนี้ จะนัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเปิดโอกาสให้คนที่จะเรียนมีโอกาสได้เรียน ซึ่งราชภัฏย่อมตอบโจทย์ท้องถิ่นได้ดีที่สุด


โอกาสนี้ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสุชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตั้งอยู่บ้านนาเนียน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ห่างจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน) เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางวิลาศ บุญเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุชน และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งได้นำระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาใช้ในการจัดการศึกษา


ภาพ : สำนักงานรัฐมนตรี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
28/9/2558