หารือกับ AUT นิวซีแลนด์

ศาสตรา​จารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ ค​ชิน​ทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร​ จำปาทอง เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การอุดมศึกษา​ ให้การต้อนรับ​และ​หารือ​ความร่วมมือด้านการศึกษากับ​คณะผู้แทนจาก Auckland University of Technology (AUT) นิวซีแลนด์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน​ 2561 ณ ห้องประชุม​วชิราวุธ​ โดยมี H.E. Mr Taha Macpherson เอกอัครราชทูต​นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย, Professor Nigel Hemmington, Pro Vice Chancellor, Enterprise Research and International, Auckland University of Technology (AUT), รศ.ดร.ประเสริฐ​ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีราช​มงคล​ธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)  และคณะ ร่วมหารือ

ศาสตราจารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ คชินทร​กล่าว​ว่า​ AUT เป็นสถาบันอุดมศึกษา​ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์​ และมีความร่วมมือด้านการศึกษากับ มทร.ธัญ​บุรี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จึงมีความสนใจที่จะมาร่วมจัดการศึกษากับ มทร.ธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จึงได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ มทร.ธัญบุรี หารือในรายละเอียดกับ AUT เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาจากนิวซีแลนด์ เข้ามาร่วมจัดการศึกษาในสาขาที่ไทยขาดแคลน หรือยังไม่มีความชำนาญ พร้อมเชิญชวนนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ามาเรียนในไทยด้วย อาทิ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย เป็นต้น โดยอาจจะเริ่มจัดหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้น หรือ Non-degree เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านด้วย

H.E. Mr Taha Macpherson กล่าว​ว่า​ การหารือในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ​ด้านการศึกษา​ที่สำคัญของไทย-นิวซีแลนด์​ โดยเชื่อมั่นว่าหากดำเนินการได้สำเร็จ ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองประเทศ​ และสถานเอกอัครราชทูต​นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย​ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่​

Professor Nigel Hemmington กล่าวว่า AUT เป็นสถาบัน​อุดมศึกษา​ที่มีขนาดใหญ่เป็นอัน​ดับ​ 2 ของนิวซีแลนด์​ และมีผลการดำเนินงานที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว​ จนส่งผลให้ AUT เป็นมหาวิทยาลัย​ชั้นนำที่ติดอันดับต้น ๆ ของโลก สำหรับความร่วมมือกับไทยนั้น ที่ผ่านมาได้ร่วมมือ​ด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและนักศึกษา​ของ มทร.ธัญบุรี​ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกับ AUT จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเริ่มความร่วมมือต่าง ๆ ร่วมกัน ​และขณะนี้เตรียมที่จะต่อยอดและขยายผลโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษา​อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้ มทร.ธัญบุรี เป็นศูนย์สอบให้กับนักศึกษาไทยที่จะไปเรียนต่อที่ AUT, การร่วมกันจัดตั้งศูนย์การศึกษา RMUTT Innovation​and Knowledge Center, การนำหลักสูตรของ AUT เข้ามาจัดการเรียนการสอน​ เป็นต้น นอกจากนี้ AUT ก็เห็นด้วยเกี่ยวกับความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและการฝึกอบรมอาชีพในประเทศไทย โดยจะใช้หลักสูตรเดียวกับ AUT ที่นิวซีแลนด์​

ดร.สุภัทร​ จำปาทอง กล่าวว่า การที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เข้ามาร่วมจัดการศึกษาในประเทศไทย สามารถดำเนินการได้ทันที โดยเริ่มในพื้นที่ EEC พร้อมทั้งใช้หลักสูตรและการเรียนการสอนตามมาตรฐานของสถาบันการศึกษานั้น ๆ โดย สกอ. จะได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้กับ AUT ต่อไป

รศ.ดร.ประเสริฐ​ ปิ่นปฐมรัฐ กล่าวว่า จากการที่ มทร. ธัญบุรี ได้ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับ AUT โดยได้ส่งคณาจารย์และบุคลากรไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ​ที่ AUT เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในขณะเดียวกัน AUT ก็ได้ส่งผู้บริการและบุคลากรมาให้คำบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ แก่บุคลากร มทร.ธัญบุรี​ จึงมีแนวทางที่จะยกระดับการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาที่มีชื่อว่า RMUTT Innovation and Knowledge Center เพื่อพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรในสาขา Business Administrations, Information Technology, Computer Science และ Internet of Things (IOT) ตลอดจนมีแนวทางที่จะเข้ามาร่วมจัดการศึกษาในสาขาต่าง ๆ กับ มทร.ธัญบุรี ด้วย


Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี, อิทธิพล​ รุ่ง​ก่อน
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร