หารือการทำงาน กศจ.

เมื่อเร็ว นี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะหารือข้อราชการร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กศจ.เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือในการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาประจำ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในการประสานการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค

โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสำคัญ นำมาซึ่งข้อปัญหาอื่น ๆ ในการบริหารราชการ

ม.ล.ปนัดดา ขอให้มีการเร่งรัดแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาผู้เป็นแบบอย่างทางธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคณะทำงานและอนุกรรมการของ กศจ. ตามรูปแบบที่วางไว้และให้เป็นไปในทิศทางของการบูรณาการทางระบบการศึกษาให้มีความรอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ของโลก และเป็นสากลในแวดวงการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ

โดยศึกษาจากกรณี จ.สงขลา จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด จ.อุบลราชธานี จ.พิจิตร จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.ปทุมธานี ฯลฯ เป็นทิศทางการดำเนินงานทั้งในเชิงบวกและประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา มีการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลใน 5 เรื่องสำคัญของความเป็นโรงเรียนคุณธรรม และ 7 ตัวชี้วัด อย่างต่อเนื่องรวมถึงข้อเสนอแนะ การประเมินผลทิศทางการทำงานของแต่ละภาคส่วนทางการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : รายงาน
ข้อมูล: *เอกสารข่าว สนง.รมช.ศธ.
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ
26/2/2560