หารือประเมินกรอบหลักสูตรกับ Cambridge

ศธ.หารือกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ในการประเมินกรอบหลักสูตรวิทย์-คณิต-เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา


ศึกษาธิการ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับ Ms. Helen Eccles ที่ปรึกษาฝ่ายวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ Ms. Abigail Barnett รองผู้อำนวยการด้านหลักสูตรของฝ่ายวัดผลระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge International Examinations : CIE) เกี่ยวกับการนำเสนอผลการวิเคราะห์และประเมินกรอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยมีนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร, ผู้แทนจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย,  ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับ CIE มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2558

ทั้งนี้ CIE ได้สรุปผลการประเมินหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งดำเนินการร่วมกับ สสวท. ทำการศึกษาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิชาชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, โลกและอวกาศ และคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินผลภายนอกระดับชาติ อาทิ การสอบ O-NET, ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย โดย CIE ได้มีข้อเสนอว่าควรมีการวางแผนและดำเนินการจัดหลักสูตรของทุกรายวิชาด้วยความชำนาญ พร้อมทั้งเน้นทักษะในรายวิชาและทักษะอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากหลักสูตรหรือระบบการศึกษาที่ดีจะต้องมีความเชื่อมโยงกันในทุก ๆ ด้าน อาทิ รายละเอียดหลักสูตร, ตำราเรียน, เนื้อหาการเรียนการสอน, และแรงจูงใจในการเรียน เป็นต้น

อีกประการสำคัญ คือ ที่ประชุมได้เสนอแนวทางสำคัญในการจัดการเรียนการสอน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การออกข้อสอบ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักสูตรที่ได้ปรับปรุง และ 2) การปรับปรุงตำราเรียน เพื่อให้ครูสามารถใช้ตำราเรียนที่ได้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการสอน ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างการเรียนรู้ และเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ผลเร็วที่สุด

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ภายหลังการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีคณะกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการตรวจสอบมาตรฐานตำราเรียนที่ดี โดยเริ่มจากวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอันดับแรก อีกทั้ง สสวท.จะดำเนินโครงการร่วมกับ CIE ทำการศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไปด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
21/6/2559