ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอุดรธานี

 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอุดรธานี

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20 ตุลาคม 2558

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญ ในการสร้างจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5รอบ 2เมษายน 2558ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม2557 แล้วเสร็จเปิดบริการ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีหนังสือที่หลากหลาย ทั้งหนังสือที่ให้บริการตามชั้นหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้สนใจสามารถอ่านได้ตามความต้องการ นอกจากนั้นได้จัดห้องเรียนรู้สำหรับเด็ก ห้องเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ห้องของดีอุดรธานี ห้องใต้ร่มพระบารมี ห้องบันเทิงศึกษา และห้องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางจากสื่อที่มีให้บริการ

อิชยา/สรุป

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.