ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ.สระบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางต่อไปยังห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิต เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้อ่านทุกช่วงวัยในหลากหลายมิติ โดยมีนายวสันต์ รัชชวงษ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย พ.อ.ต.ศักดา สายหยุด ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอพระพุทธบาท นายกิตติภพ อ่วมมั่น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเสาไห้ ตลอดจนบรรณารักษณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

 width=

 width=

“ห้องสมุด ฯ แห่งนี้ ถือว่ามีความพร้อมทั้งในส่วนของอาคาร หนังสือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และเป็นห้องสมุดอีกแห่งหนึ่งที่มีการออกแบบ ตกแต่ง และจัดวางอย่างเหมาะสมสวยงาม ซึ่งได้ฝากให้ ผอ.กศน.อำเภอพระพุทธบาท และบรรณารักษ์ วางแนวทางการใช้ห้องสมุดและมาตรการต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรัดกุม เพื่อให้บริการประชาชนอย่างปลอดภัย อาทิ การจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการ, การจัดหาหนังสือที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครอบคลุมคนทุกช่วงวัย อาทิ การประกวดแข่งขันการอ่านหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ ประกวดภาพวาดหนังสือ มุมหนังสือ หรืออาคารห้องสมุด, การเขียนเรียงความประทับใจที่มีต่อห้องสมุด เป็นต้น

 width=

 width=

อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษา และหมั่นตรวจสอบ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ และบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้มีความพร้อมใช้งานเสมอ ก็เป็นสิ่งจำเป็นและควรให้ความสำคัญ พร้อมกับการพัฒนาบรรณารักษ์ ให้มีความรู้และทักษะเท่าทันกับเทคโนโลยี และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ การใช้ระบบ e-Library, การอบรมออนไลน์หลักสูตรต่าง ๆ, การสรรหาหนังสือและจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของนักอ่าน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรียนออนไลน์ อาทิ ทีวีดิจิทัล กศน.ช่อง 52, เว็บไซต์สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นต้น” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ลำดับที่ 64 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตอบสนองการศึกษาหาความรู้ของประชาชน ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมจัดบริการการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้จากสื่อห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น โดยภายในห้องสมุดได้จัดมุมบริการ ทั้งในส่วนของมุมอ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือพระราชทาน มุม IT มุมอาเซียน และส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่ ห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องสระบุรี โดยมีนิทรรศการโครงการในพระราชดำริ และนิทรรศการทรัพยากรธรณี และห้องพระพุทธบาท

 width=

 width=

 width=

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
22/5/2563