ห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560

ประชุมปฏิบัติการ “การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมปฏิบัติการ “การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560” เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานครพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันดำเนินการ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากทั่วประเทศ เข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใน 3 โรงเรียน ได้แก่ ภาคเหนือ ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม, ภาคใต้ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ (และจะขยายผลไปที่ภาคกลาง ที่ จ.สมุทรสาคร ในปีการศึกษาหน้า) ในประเภทกีฬาฟุตบอล (ชาย) และวอลเลย์บอล (หญิง) ซึ่งเป็นกีฬาประเภททีมที่ประเทศไทยมีโอกาสก้าวไปถึงระดับโลก พร้อมมอบโอกาสในการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ที่จะเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2560 ต่อไปด้วยที่ประชุมจึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อหารือถึงการเตรียมการดำเนินงานในรุ่นต่อไป ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนละไม่เกิน 80 คน เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ประกาศรับสมัครขึ้นเว็บไซต์แล้ว ดังนี้


1. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 055-611-786 โทรสาร 055-612-848


2.โรงเรียนสารคามพิทยาคม เลขที่ 1091 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-711585 โทรสาร 043-722400


3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เลขที่ 91 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ 075-640-522 โทรสาร 075-640-522


4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034-839-201 โทรสาร 034-845-212 (รับสมัครเฉพาะฟุตบอลชาย)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้ก…นอกจากได้รับทราบการเตรียมการดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้ดำเนินการทุกฝ่าย ทั้งผู้จัดทำหลักสูตร สถานศึกษา และสถาบันการพลศึกษาทั้ง 3 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นโครงการที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ฝากประเด็นให้พิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
  • ด้านความยั่งยืน  ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหลายโครงการที่ผ่านมา เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็ไม่เห็นชอบหรือไม่สนับสนุนให้ดำเนินการต่อ หรือหากสนับสนุนก็ทำแบบไม่รู้คุณค่าหรือไม่เห็นความสำคัญ จึงฝากให้ สพฐ. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นหน่วยงานหลักที่ได้ร่วมคิดร่วมวางแผนมาโดยตลอด ต้องดำเนินโครงการให้เกิดความเข้มแข็งและรักษาความยั่งยืนของโครงการไว้ให้ได้ แม้รัฐบาลนี้จะพ้นวาระไปตาม Roadmap แล้วก็ตาม ดังนั้น การรับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในรุ่นต่อ ๆ ไป  • ด้านคุณภาพ  เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงแผนงานและการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการไปยังสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการด้านต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงก่อสร้างอาคารหอพัก การจัดซื้ออุปกรณ์เสื้อผ้ารองเท้าของนักเรียนกีฬา ฯลฯ จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส เพราะจะมีผลโดยตรงต่อสถานศึกษา และนักเรียนที่จะได้ใช้อุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเรื่องคุณภาพของผู้เรียนจะมีผลต่อความสำเร็จในการขยายโครงการดำเนินการในปีต่อ ๆ ไปด้วย


ทั้งนี้ ขอให้ สพฐ. รวบรวมประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นจากการประชุม เช่น ปัญหาสนามซ้อมบางแห่ง, ปริมาณการรับนักเรียนต่อรุ่น, ระดับชั้นเรียนที่จะเปิดในอนาคต, การเปิดให้โอกาสนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้ามาเรียนในสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์โครงการห้องเรียนกีฬาในช่วงปิดเทอม, การสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ระดับสากลหรือมีความเป็นเลิศ, การให้ความสำคัญกับรูปร่างของนักเรียนกีฬาที่มีทักษะสูงและรูปร่างไม่เสียเปรียบต่างชาติ, การเข้าร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเม้นท์ต่าง ๆ, การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  เช่น ปัญหาทางเพศ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท ฯลฯพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนกีฬาตามแนวคิด “ทำเพื่อคุณภาพ สู่ความยั่งยืน” และหลังจากนี้จะมอบหมายให้ สพฐ. รวบรวมประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใน 3 โรงเรียนดังกล่าว รายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในโอกาสต่อไปบัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลิ่นดี: ถ่ายภาพ
26/12/2559