ห้องเรียนกีฬา

วันนี้ (21 พ.ค. 2561) เวลา 09.00 น. พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระเดช เชื้อนาม เลขานุการโครงการห้องเรียนกีฬา (Sport Program) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม, นางอฑิภา วรากรเจริญ และ น.ส.มารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับและร่วมรายงานผลการดำเนินงาน

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำ “โครงการห้องเรียนกีฬา” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา บนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนักกีฬาต่างประเทศได้ และให้เร่งหานักกีฬาใหม่ที่มีความสูง แข็งแรง มีพรสรรค์ ทักษะสมรรถนะทางร่างกายให้ได้โดยเร็ว

ซึ่งต่อมาได้มีการหารือร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยนำแนวคิดจาก “โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” มาเป็นแนวทางพัฒนาและขยายผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา

โครงการห้องเรียนกีฬา ทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สามารถแข่งขันกับกีฬาต่างประเทศได้ เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านการกีฬาได้ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รวมทั้งกรรมการตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นอกจากนั้นยังมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้โดยไม่ต้องสอบเข้า และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในระหว่างการศึกษาในโครงการ

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 โครงการห้องเรียนกีฬาได้ขยายผลการดำเนินงานจากเดิม 4 โรงเรียน ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่  ภาคเหนือ ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย, ภาคใต้ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม และภาคกลาง ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครรินทราฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เปิดเพิ่มปีการศึกษานี้อีก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์, โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร ทำให้ขณะนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬาจำนวนทั้งสิ้น 9 โรงเรียน รองรับนักเรียนทั่วประเทศได้ถึง 1,312 คน

ในส่วนของโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตั้งแต่เริ่มเปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนในโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 210 คน บุคลากร จำนวน 10 คน ประกอบด้วยผู้ฝึกสอนฟุตบอล จำนวน 3 คน ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล จำนวน 4 คน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 คน นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 คน นักโภชนาการ จำนวน 1 คน

ผลงานที่ผ่านมา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ปี 2561, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการแอร์เอเชีย รุ่นอายุ 14 ปี ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561, รางวัลรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาโรงเรียนกีฬา ระดับประเทศ ประจำปี 2561, เข้ารอบ 8 ทีมในระดับประเทศ ปี 2560 และเข้ารอบ 8 ทีม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560

“ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ให้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เช่น การก่อสร้างหอพักนอน โรงอาหาร การใช้จ่ายเงินงบประมาณค่าอาหาร สวัสดิการ สาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ การจ้างและการจัดการเรียนการสอนของบุคลากร ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ซึ่งพบว่ามีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่วางไว้เป็นอย่างดี แต่ก็ได้กำชับให้ดูแลใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เน้นทั้งคุณภาพการเรียนการสอนและทักษะการกีฬา เพื่อสนองต่อนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มีดำริให้ ศธ.นำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านวิชาการและการกีฬาไปพร้อม ๆ กัน” พล.อ.สุทัศน์ กล่าวWritten by ฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ สพม.38
Photo Credit ปฏิฬ นาคทอง ครู รร.สุโขทัยวิทยาคม เครือข่าย ปชส.สพม.38 และฤทัยกัญญา ชูทอง
Rewriter
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร