อนุมัติงบ390ล้าน ยกระดับการศึกษาในพื้นที่ EEC

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ อนุมัติงบกลาง 390 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี รองรับพื้นที่ EEC ในปีงบประมาณ 2561 เน้น 4 แนวทางหลักดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ คือ ผลิตบุคลากร ผู้ประกอบการเอกชนประสานงานโดยตรงกับสถาบันการศึกษา ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก และร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นนำของโลก

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 14 โครงการ จำนวน 390.4829 ล้านบาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในแผนงานย่อยภาคใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางดำเนินการในช่วง พ.ศ. 2560-2564 ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ผลิตกำลังคนให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

โดยการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว มีแนวทางในการพัฒนา ได้แก่

1) ผลิตบุคลากร และสร้างความรู้ตามความต้องการของตลาด

2) ผู้ประกอบการเอกชนประสานงานโดยตรงกับสถาบันการศึกษา โดยมีหน่วยงานรัฐคอยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

3) ระดมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนย์เทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก มาร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไทย และเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงานและฝึกอบรมบุคลากรไทย

4) ร่วมมือกับนักลงทุนเอกชนชั้นนำของโลก ผลิตบุคลากรสนองความต้องการของภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านการบิน ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ การท่องเที่ยว และการแพทย์ โดยระยะเร่งด่วนจะเน้นการผลิตบุคลากรต้นแบบ รวมถึงให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่เด็ก เยาวชน และเกษตรกร

2. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีดังกล่าว มีจำนวนโครงการ 67 โครงการ แบ่งเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน 34 โครงการ และแผนงานระยะกลาง 53 โครงการ (โดยมี 20 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากแผนระยะเร่งด่วน)

สกพอ. ร่วมกับสำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาโครงการตามแผนงานระยะเร่งด่วนแล้วเห็นว่า มีโครงการเร่งด่วนที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ (แต่ยังไม่มีงบประมาณ) 14 โครงการ โดยจำเป็นต้องขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 390.4829 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2561 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561)


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร