อนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีเรื่องที่สำคัญต่อการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งคือ “การอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ ทันต่อเทคโนโลยีการประกอบอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยวางเป้าหมายพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาต้นแบบ 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศไปสู่นโยบายประเทศไทย 4.0

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามที่กระทวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แล้วมีมติดังนี้

  • อนุมัติในหลักการ โครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ส่วนรายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดงบประมาณในการดำเนินโครงการ ให้ตกลงกับกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณต่อไป โดยให้คำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ๆ

  • ให้ ศธ. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทุนการศึกษา ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เงื่อนไขในการให้/ชดใช้ทุนประเภทต่าง ๆ อัตราตำแหน่งรองรับครูของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภายหลังจากที่ผู้เรียนจบการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความรัดกุมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการในลักษณะการร่วมจ่าย (Co-Sharing) หรือรูปแบบประชารัฐ เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐ

สาระสำคัญของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จอาชีวศึกษาในทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และทันต่อเทคโนโลยีการประกอบอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบในสังกัด สอศ. จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ ที่มีคุณภาพสำหรับการขยายผลต่อไป และเพื่อสนับสนุนการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) การเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New SCurve) และตอบสนองการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีมติเห็นชอบโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo ภาพประกอบจาก EEC
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร