อนุมัติ พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน


 src=

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ มีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ….

รมว.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา รูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้ในการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนในปัจจุบัน แต่กฎกระทรวงดังกล่าวยังขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่สมบูรณ์ ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา ๘๐ โดยส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

หลังจากนั้น ศธ.ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประธานสภาวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ผู้แทนสภาวิทยาลัยชุมชนที่เป็นผู้นำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยชุมชน และได้นำข้อสังเกตต่างๆ มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

กำหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กำหนดให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีรายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายได้หรือผลประโยชน์อื่น โดยรายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

กำหนดให้สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นองค์กรกำกับดูแลสูงสุดของสถาบัน โดยมีหน้าที่หลักคือ การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถาบัน การกำกับมาตรฐานการศึกษา การติดตามประเมินการบริหารจัดการ โดยสภาสถาบันประกอบด้วยนายกสภาสถาบัน กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ ๔ ปี

กำหนดให้มีสภาวิชาการสถาบันมีหน้าที่กลั่นกรองและเสนอแนะการวางนโยบายและแผนพัฒนาวิชาการ พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ เสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอนการปรับปรุงและการยกเลิกหลักสูตร

กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย

กำหนดให้อธิการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

กำหนดให้สภาวิทยาลัยเป็นองค์กรกำกับดูแลการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่ง เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการดำเนินการ และได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากสภาสถาบัน

กำหนดให้ผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสภาสถาบัน

กำหนดให้สถาบันมีอำนาจให้อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบัน และร่วมให้อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่น

กำหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายได้ของสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเป็นของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้

กำหนดให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน