อบรมครู อาจารย์ ในสถานศึกษานำร่องเพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  อบรมครู อาจารย์
ในสถานศึกษานำร่องเพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา

                    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา
สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  155,321.20-บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  5 กรกฎาคม
2560

   เป็นเงิน  155,321.20-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) 

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 4.1 องค์การค้าของ
สกสค.

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ทุกคน

5.1 นายบุญชื่น  วิบูลย์

5.2
นางสาวชญาภรณ์  เที่ยงไธสง

5.3
นายวุธจักร  พันธุ์สมบัติ