อบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.)

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 จาก 25 จังหวัดภาคกลางและอุทัยธานี จำนวน 243 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.) ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน คือ ขับเคลื่อนภารกิจ เสริมสร้างศักยภาพ และบทบาทของอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถนำหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 4 ข้อ ได้แก่ 1) การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผล สันติวิธี 2) ยึดหลักเสียงข้างมากที่ชอบธรรม และรับฟังเหตุผลของเสียงข้างน้อย 3) ความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม 4) การมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองมาใช้การดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ไปสู่การปฏิบัติต่อไป


ดังนั้น วิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.) ที่เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (ครู ข.) เพื่อขยายผลและถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) ทั่วประเทศ 74,655 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน จำนวนทั้งสิ้น 1,493,100 คน ต่อไปในฐานะที่ผู้เข้าอบรมที่จะเป็นวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.) เช่น เป็นปลัดอำเภอ จึงได้เน้นย้ำเกี่ยวกับหลักของข้าราชการ ที่จะต้องเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า  จึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถตามสมควร มีความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ทำหน้าที่การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน มีสง่าราศี


ที่สำคัญคือให้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” และ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยผสานกันทั้ง 3 ระดับ เพราะหากเรามีความรู้ ก็จะเกิดความเข้าใจในสิ่งนั้น และเมื่อเรารักในสิ่งใด ก็ต้องการที่จะเข้าถึงในสิ่งนั้น อีกทั้งเมื่อมีความสามัคคีเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาร่วมกันต่อไปม.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวฝากถึงหลักคิดของข้าราชการ “Code of Honour” (จากเอกสารพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี) คือ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ แบบอย่างแก่ประชาชน ไม่เลือกปฏิบัติ เศรษฐกิจพอเพียง และปลอดคอร์รัปชั่น ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่กล่าวว่า “ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม ทำอะไรก็ตามในฐานะข้าราชการต้องคิดเรื่องนี้ให้จงมาก”
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/เรียบเรียง/กราฟิก
PHOTO CREDIT: กิตติกร แซ่หมู่
19/11/2560
กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สป.: รายงาน