อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาการผลิตทุเรียนคุณภาพ วษท.ชุมพร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาการผลิตทุเรียนคุณภาพ (Quality Durian Production) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง รมช.ศธ. นายศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ. ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภูพลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วม

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ที่ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาการผลิตทุเรียนคุณภาพ (Quality Durian Production) ให้กับผู้ที่สนใจในครั้งนี้ มีระยะเวลาในการอบรม 6 วัน โดยมีวิทยากรทั้งภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย จำนวน 10 คน มาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านการปลูกทุเรียน การผลิตและบริโภคในประเทศ และการส่งออก การเตรียมความพร้อมการออกดอกและการติดผลของทุเรียน การจัดการผลทุเรียนให้มีคุณภาพ ให้ความรู้เบื้องต้นในการทำสวนทุเรียน การผลิตทุเรียน GAP สอนเทคนิคการทำทุเรียนคุณภาพ การขายทุเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงและศัตรูพืช สอนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ลงแปลงปฏิบัติงานและผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาสด

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ซึ่งทุเรียนถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรและประเทศไทยที่รับความนิยมในตลาดประเทศจีนและต่างประเทศ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาการผลิตทุเรียนคุณภาพหลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการผลิตทุเรียนคุณภาพ เพิ่มทักษะอาชีพ นำไปต่อยอดวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ที่มีศักยภาพในการปลูกทุเรียน พร้อมที่จะผลิตทุเรียนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 width=

 

 width=

 width=

 width=

หลังจากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคใต้ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อาทิ เยี่ยมชมงานฟาร์มลูกผสมวัวกระทิง งานฟาร์มพืชสวนทุเรียน และร่วมปลุกทุเรียนหมอนทอง เพื่อเป็นเป็นที่ระลึกให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

 width=

 width=

 width=

 width=

พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร บุคลากร รับฟังปัญหาการจัดการเรียนการสอน และชื่นชมวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือกับชุมชน ในการใช้พื้นที่สำหรับทำการประมงพื้นบ้าน ทั้งนี้ ศธ. พร้อมแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูและงบประมาณต่อไป

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/6/2563