อาชีวประกาศคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ผู้ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 689/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับและเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

รายละเอียดบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบ….

ที่มา สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา