อาชีวประกาศคำสั่งเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ทั่วประเทศ

สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0601/1888

ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557

ประกาศคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบ….

ที่มา สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา