อาชีวศึกษาประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีที่เลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบ 5)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีที่เลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบ 5)

ดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อ ตามเอกสารแนบ …