อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ประชุมทางไกลโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) – พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมทางไกลกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เพื่อดำเนินโครงการ “อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สอศ.

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงาน จึงจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนจากสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินการโครงการ “อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ประปาในครัวเรือน

ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย โดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่การเกษตรภาคกลาง ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง 14 จังหวัด เช่น นครสวรรค์ สิงห์บุรี นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ เป็นต้น

การดำเนินงานในครั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาสังกัด สอศ. ประสานกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในพื้นที่ร่วมออกให้บริการร่วมกัน โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 382 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน 368 แห่ง 2,000 ศูนย์ ค่าใช้จ่ายศูนย์ละ 191,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน ทั้งครู นักเรียนนักศึกษา ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกพื้นที่การออกศูนย์ให้บริการในชุมชน หมู่บ้านที่ยากจน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประสบภัยแล้งเป็นกรณีพิเศษ เน้นให้บริการแก่ชาวบ้าน ประชาชนที่ไม่ใช่นายทุน และเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน รวมทั้งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะที่สถานศึกษาออกให้บริการในแต่ละพื้นที่ เพื่อ สอศ.จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงบประมาณทราบการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้


ขอบคุณ :ภาพถ่ายจาก www.etvmac.tv

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานโครงการนี้ นอกจากจะช่วยบริการด้านการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเครื่องมือแล้ว จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข้มข้น รวมทั้งเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Work Integrated Learning : WIL) ตลอดจนจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนนักศึกษาอาชีวะของภาครัฐและเอกชนด้วย.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
19/10/2558