อาชีวะอาสา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559 และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยภัยแล้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารสถานประกอบการ, ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เข้าร่วมงาน

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในระยะนี้ 2 ประการ คือ การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งและการป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้จัดให้มีโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559 ภายใต้สโลแกน “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” และกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยเหลือภัยแล้งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรม ได้แก่

1. โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559  มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สอศ.จึงจัดให้มีนักเรียนนักศึกษาและคณะครูจากสถานศึกษาทั่วประเทศประมาณ 20,000 คน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาจำนวน 250 จุดบริการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามเส้นทางหลักและสายรองทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 โดยให้บริการในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์, เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ, เติมน้ำกลั่น, เติมนำมันเครื่อง/น้ำมันเบรก/น้ำมันคลัตช์, เติมความดันลมยาง, ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ตลอดจนบริการสอบถามเส้นทาง, เครื่องดื่ม, ผ้าเย็น, นวดคลายเครียดและคลายความเมื่อยล้าระหว่างเดินทาง เป็นต้น

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และการสนับสนุนด้านอื่น ๆ จากภาคีเครือข่ายพันธมิตรจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย, บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการมากกว่า 40,000 คัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 085-906-5499

2. กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยเหลือภัยแล้ง  ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีทีมของครู นักเรียน นักศึกษาให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์กักเก็บน้ำดื่มน้ำใช้ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจมุ่งผลิตกำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของประเทศชาติ และตามที่สังคมต้องการ คือ การผลิต “คนที่ทั้งเก่งและเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป” โดยการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและนักศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่สิ่งดีงามในการเป็นผู้เสียสละมีจิตอาสาและบริการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคมในหลากหลายมิติ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ในการรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนร่วมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับผลแห่งความดีที่เกิดขึ้นจากการทำงานด้วยความเสียสละ ซึ่งพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2524 ความตอนหนึ่งว่า

“…การเสียสละทำงาน ทำดี เพื่อการสร้างสรรค์ ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่นั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้รับผลดีอย่างหนึ่ง คือ มีผู้ศรัทธา เชื่อถือ และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวาง บุคคลเหล่านั้นเมื่อศรัทธาเชื่อถือในตัวผู้ปฏิบัติดีแล้ว ย่อมจะรับเอาความคิดจิตใจของผู้ปฏิบัติดีที่นิยมยึดมั่นในความดีเข้าไว้ด้วย แล้วน้อมนำมาปฏิบัติชอบ ปฏิบัติดีด้วยตนเอง

ดังนี้ ก็จะมีผู้ที่ศรัทธาในความดีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ เมื่อคนส่วนใหญ่มีศรัทธา ความเชื่อมั่นในคุณความดีร่วมกันและเสมอกันแล้ว ก็จะเกิดเป็นความสามัคคีปรองดองเป็นปึกแผ่นขึ้น ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นนี้ คือกำลังอันแข็งกล้าที่สุดในแผ่นดิน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นและจะบันดาลให้คนในชาติมีสมานฉันท์ มุ่งมั่นที่จะร่วมกำลังกันสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นทุกสถาน…”

ภายหลังพิธีเปิด รมช.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานอาชีวะอาสาและศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยภัยแล้ง และเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมการบริการต่าง ๆ ของศูนย์บริการฯ ด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ถ่ายภาพ : เวทย์ มุสิสวัสดิ์ ETVMAC
31/03/2559