อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ” เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 800 คนนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานว่า นับตั้งแต่ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา พร้อมเป็นผู้นำแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อย่างมีแผนงานและแผนปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอและแนะนำการแก้ปัญหาต่าง ๆ ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาแก่สังคมไทยในปัจจุบันนี้ อีกทั้งยังได้เรียบเรียงและจัดพิมพ์หนังสือ “การจัดการศึกษาอาชีวะที่เข้มแข็ง (Vocational Strong)” เพื่อนำเสนอและบันทึกเรื่องราวพัฒนาการของการอาชีวศึกษา พร้อมภาพประกอบต่าง ๆ นับเป็นประโยชน์สำหรับใช้ศึกษาเรียนรู้และอ้างอิงประวัติการจัดการอาชีวศึกษาของไทย ตลอดช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง


การจัดงาน “มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 เพื่อแสดงความก้าวหน้าและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจัดการอาชีวศึกษาของประเทศที่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของอาชีวศึกษา, การทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย, การประชุมและเสวนาทางวิชาการ, การมอบเกียรติบัตรให้กับครูพิเศษ รวมทั้งได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน จัดตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา พร้อมเปิดระบบ Big Data System อย่างเป็นทางการ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการกำลังแรงงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้บริหารจากส่วนกลาง ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมงานตลอดการจัดงานกว่า 50,000 คนพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมถึงความพยายามและความตั้งใจของชาวอาชีวศึกษาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง ส่งผลต่อความสำเร็จและความก้าวหน้าของการจัดการอาชีวศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย และนำมาสู่การจัดงาน “มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” เพื่อแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานในครั้งนี้ ถือว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้พัฒนาการศึกษาตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งยังมีการวางแผนงานสอดคล้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะช่วยทำให้ไทยมุ่งสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำอาเซียน ภายในระยะ 5 ปี ด้วย


โดยส่วนตัวแล้ว รู้สึกภาคภูมิใจกับชาวอาชีวะทุกคน และเห็นด้วยกับคำกล่าวเกี่ยวกับเด็กอาชีวะที่ว่า “ผู้ที่เรียนอาชีวศึกษา คือ ผู้ทรงคุณค่าของสังคม” ซึ่งตลอดเวลากว่า 3 ปี ที่ผ่านมา ได้ให้แนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อนำไปดำเนินการวางแผนการทำงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อม ๆ กับการริเริ่มการทำงานที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นขั้นตอน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงสร้าง 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีวศึกษา เน้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริง และมีความแม่นยำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับฝ่ายผลิตกำลังคนและสถานประกอบการ พร้อมสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับ ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ เป็นต้น


เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ร่วมงานมหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ ในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนากำลังคน ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกัน มีความทันสมัย และเติบโตไปพร้อมกันตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อพัฒนาทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนสู่ Thailand 4.0 สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 


 Written by ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร