อาหารไทย 4.0

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “อาหารไทย 4.0” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รางวัลจากการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “อาหารไทย 4.0” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในทุกผลงานและทุกประเภทการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นโครงการที่สำคัญและช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร ที่ทำได้จริง และใช้งานจริง ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ ได้หันมาสนใจศาสตร์และศิลปะด้านอาหารเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาด้วยกัน จึงถือเป็นโครงการสำคัญยิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนการประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้สามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งช่วยสร้างสมรรถนะสู่มาตรฐานอาชีพ สร้างการยอมรับและคุณค่าให้กับช่างทักษะฝีมือ ตลอดจนช่วยยกระดับอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศเพื่อไปขับเคลื่อนประเทศ ส่วนการจับคู่ธุรกิจระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่มีอัตลักษณ์และเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่จะสร้างรายได้ให้กับคนไทยอย่างมหาศาลในอนาคตได้ในที่สุด

สิ่งสำคัญที่จะขอฝากถึงนักนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาทุกคน คือ ขอให้กลับไปพัฒนาผลงานใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างผลงานดี ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐและสถานประกอบการ ไม่เฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ขอให้ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ให้เป็น “ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย” เพราะผลของงานที่เกิดขึ้น ก็คือการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ที่ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ และเป็นความมุ่งหวังตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเดินหน้าประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “อาหารไทย 4.0” ในปีนี้ด้วยว่า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

     – การจัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “อาหารไทย 4.0” โดยมีผลงานส่งเข้าร่วมการประกวดใน 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) ประเภทนวัตกรรมอาหารแปรรูป (Processed Food Products Innovation) จำนวน 50 ผลงาน 2) ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การแปรรูปอาหาร (Equipment for Food Processing Innovation) จำนวน 36 ผลงาน และ 3) ประเภทนวัตกรรมอาหารถิ่น EEC (EEC Local Food Innovation) โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด จำนวน 6 ทีม
     – กิจกรรมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการด้านอาหาร โดยในภาพรวมตลอดการจัดงานพบว่า มีมูลค่าการซื้อขายกว่า 1.7 แสนบาท และมีสถานประกอบการ 21 แห่ง ให้ความสนใจที่จะร่วมมือทางธุรกิจกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนนักศึกษาในเชิงพาณิชย์


Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร