เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย

จังหวัดปทุมธานี – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวงม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า เกียรติ คือ ชีวิตของคนในชาติ เกียรติ คือ ประตูสู่ ยศ ศักดิ์ “ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มี” หากปรารถนาจะได้รับเกียรติ ต้องรู้จักการให้เกียรติแก่ผู้อื่นก่อน ผู้อื่นย่อมให้เกียรติตอบเราเสมอเหมือน


เกียรติยศ มิได้เกิดจากการอวดอ้างยกตน สำคัญตนว่าดีเหนือใครอื่น แต่เกิดจากความเชื่อถือและศรัทธาของผู้อื่น “The bravest is tenderest. The noblest is humblest.” (ผู้กล้า ต้องอ่อนโยน ผู้ประพฤติดี ต้องสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน) ระบบเกียรติศักดิ์ถือเป็นรากฐานของงานการสร้างคนดีมีศีลธรรมในอุดมคติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การหลอมรวมหัวใจของพลเมืองดีที่มารวมตัวกัน และการสร้างสุภาพบุรุษของครอบครัว โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กร สังคม และประเทศชาติ


หัวใจของระบบเกียรติศักดิ์ อยู่ที่ “มโนสุจริต” คือ ความประพฤติชอบทางใจ ได้แก่ ความไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่น ความไม่อิจฉาริษยาให้ร้ายผู้อื่น ความไม่พยาบาท ความเห็นพ้องตามทำนองคลองธรรม ความรักเกียรติ รักชื่อเสียง แห่งภูมิแผ่นดินบัลลังก์ โรหิตเสถียร
รายงาน
4/2/2560