เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

การประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย


จังหวัดเชียงราย – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เพื่อประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ FIFA 11 for Health

● ประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

เมื่อเวลา 9.00 น. รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยมีนายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รวมทั้งผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็น 1 ใน 10 ของจังหวัด ที่รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง มีจุดเด่นด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับระบบคมนาคม ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติ การเดินทางมาครั้งนี้ได้มาพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระดับจังหวัด

คาดว่าทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จะได้เสนอข้อคิดเห็นและความต้องการกำลังคน ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้ใช้ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการศึกษาของจังหวัดต่อไป ในส่วนของภาคเอกชนซึ่งมีความร่วมมือภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐอยู่แล้ว เชื่อว่าจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจจะต้องมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาคน เพื่อให้ไปพัฒนาจังหวัด โดยเน้นที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองโบราณที่มีความเจริญมากว่า 750 ปี และเคยเป็นเมืองสำคัญของราชอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันชาวเชียงรายยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ ความเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและเป็นมิตรกับทุกคน จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยือน จนทำให้เชียงรายกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสามารถเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ได้โดยง่าย ถือเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศ GMS ที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ตลอดจนมีพื้นที่การเกษตรและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ทั้งเชิงสุขภาพ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศน์ ด้วย

สำหรับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่สำคัญมี 3 ด้าน คือ

 • การค้าชายแดน ส่งเสริมให้เป็นเมืองการค้าชายแดนเพื่อรองรับการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนและ GMS

 • การเกษตร มุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นเมืองเกษตรกรรมรองรับตลาดอาหารสุขภาพ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตรของภูมิภาค และยกระดับมาตรฐานสู่ผู้บริโภคระดับบน

 • การท่องเที่ยว สนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน และ GMS ทั้งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และสุขภาพ


นายนพรัตน์ อู่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ใน 21 ตำบลของ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ โดยมีทิศทางและแผนงานการจัดการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

 • การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและมีคุณธรรม พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือ โดยแบ่งแผนงานเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะเร่งด่วน ภายในปี 2559 จะบูรณาการการทำงานเพื่อสร้างความตระหนักของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม 2) ระยะสั้น (ปี 2560) มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของจังหวัด ตลอดจนจัดการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่งเสริมการวัด ประเมินผล และการเทียบโอนความรู้ รองรับการเคลื่อนย้ายประชากร เป็นต้น

 • การศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิชาชีพที่มีมาตรฐาน เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีทักษะทางภาษาต่างประเทศ โดยปรับเปลี่ยนการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งจัดการสอนอาชีวศึกษานอกระบบและระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ ตลอดจนสนับสนุนให้มีความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในรูปแบบของสานพลังประชารัฐ โดยแบ่งแผนงานเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะเร่งด่วน ภายในปี 2559 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ พัฒนาทักษะฝีมือสู่มาตรฐานอาชีวศึกษา มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระดับทวิภาคี พหุภาคี ร่วมกับสถานศึกษาทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชน 2) ระยะสั้น (ปี 2560) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ปรับวิธีการสอนด้วยสะเต็มศึกษาให้ครอบคลุมทุกระดับและประเภทวิชา ขยายการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในแต่ละพื้นที่ ขยายความร่วมมือระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ และในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนจัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในประชาคมอาเซียน

 • การศึกษานอกระบบ นอกจากจะจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องแล้ว จะเน้นจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรช่างพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้วย ในส่วนของการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นให้เกิดการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชน การเรียนรู้เพื่อครอบครัว การจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยแบ่งแผนงานเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะเร่งด่วน ภายในปี 2559 เน้นหลักสูตรช่างพื้นฐาน พัฒนาหลักสูตรเตรียมพร้อมป้องกันแผ่นดินไหว ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งจัดตั้งหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  2) ระยะสั้น (ปี 2560) จัดการศึกษานอกระบบให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้

 • การศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาให้มีความพร้อมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และมีศักยภาพในการแข่งขันในประชาคมอาเซียนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิจัย ให้โอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ ตลอดจนสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม โดยแบ่งแผนงานเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะเร่งด่วน ภายในปี 2559 ผลิตบัณฑิตตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาความศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรอย่างเต็มที่ สนับสนุนวิชาการและองค์ความรู้ในการพัฒนาจังหวัด ศึกษาวิจัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 2) ระยะสั้น (ปี 2560) มีบุคลากรที่เพียงพอกับความต้องการในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มีงานวิจัยและองค์ความรู้สนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม


ความคิดเห็นของผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนต่อการจัดการศึกษา

 • ด้านการเกษตร  ควรเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนการเพื่อการเกษตรยุคใหม่ (Smart Farming) เพื่อเพิ่มผลผลิต เน้นเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดสาร เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตรสนองต่อความต้องการภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ควรเพิ่มนวัตกรรมการแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

 • ด้านการท่องเที่ยว  ควรจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนมัคคุเทศก์ในภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจีน เพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร และการนวดสปามากขึ้น ในระยะเร่งด่วนอาจจัดระบบเชื่อมโยงเด็กที่เรียนภาษาจีนอยู่แล้วในบางพื้นที่ ให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อที่สูงขึ้น และเปิดโอกาสให้เข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ เพิ่มขึ้น

 • ด้านการค้าชายแดน  ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้และทักษะหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องของการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริเวณชายแดนจะใช้ระบบเงินสดในการค้าขายเป็นส่วนใหญ่ จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีธุรกิจออนไลน์มากขึ้น ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะไม่ต้องมีการเปิดหน้าร้าน

 • ด้านโลจิสติกส์  เน้นจัดหลักสูตรทวิภาคี เพื่อเพิ่มกำลังคนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความต้องการของพื้นที่และมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า 30,000 บาทต่อเดือน โดยจะต้องให้ความรู้เรื่องการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็น การขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และเทคโนโลยีในการส่งสินค้าผ่านดาวเทียม (GPS) ตลอดจนการจัดการสินค้าต่างๆ

 • ศูนย์กลางทางการแพทย์  ทุกวันนี้ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการรักษาสุขภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องรักษาของดีของจังหวัดไว้ คือ หมอเมือง (หมอยาสมุนไพร) โดยอาจจัดระบบถ่ายทอดความรู้ความสามารถในเรื่องยาสมุนไพรให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรสอนให้เด็กสายสามัญมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพด้วย เช่น การค้าชายแดน การเกษตร การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ เป็นต้น โดยเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้นักเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และทำให้เด็กค้นพบตัวเองในการประกอบอาชีพ

 • อาชีวศึกษา  ควรเน้นการเรียนแบบทวิภาคี โดยเรียนวิชาการในโรงเรียน เป็นเวลา 1 ปี และเรียนในสถานประกอบการอีก 1 ปี เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และมีรายได้ระหว่างเรียน

 • อุดมศึกษา  ควรเน้นสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในครอบครัว ชุมชน สิ่งสำคัญที่สุดคือ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้คนของเราได้เป็นเจ้าของกิจการ มิใช่ต้องเป็นรุ่นน้องผู้อื่น

 • การสร้างแรงบันดาลใจ  การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า ควรเร่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ โดยการเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเรื่องต่างๆ ที่เราจะผลักดัน เพื่อให้เป็นต้นแบบ (Role model) ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งสร้างศักยภาพและความพร้อมของเด็กเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วย

ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ FIFA 11 for Health

เวลา 14.00 น. รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ “FIFA 11 for Health” in Thailand ของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายผจญ กุณา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมโครงการ “FIFA 11 for Health” in Thailand โดยได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง FIFA – กระทรวงศึกษาธิการ – กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา – กระทรวงสาธารณสุข – สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับเด็กนักเรียนอายุ 11-12 ปี เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน ด้วยการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อ นอกเหนือจากการที่เด็กไทยจะได้พัฒนาทักษะฟุตบอลมากขึ้น

ในครั้งนี้จึงเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ ซึ่งพบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนนำมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาทั้ง 4 H ทำให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าตอบคำถาม มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนอีกประการคือ H-Happy เพราะเด็กๆ มีความสุขสนุกสนานมากเมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในส่วนของการขยายผลโครงการนั้น ขณะนี้เริ่มจากการฝึกอบรมครู 32 คน ใน 16 โรงเรียน จากนั้นก็จะจัดอบรมครูในโรงเรียนอื่นๆ อย่างต่อเนื่องตามกรอบการดำเนินโครงการอีก 5-6 ปี นอกจากนี้จะต่อยอดการอบรมครูในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับ 16 โรงเรียนเป้าหมายแรก เพื่อให้มีครูกระจายอยู่ในพื้นใกล้เคียงกัน เสมือนเป็นการจับคู่โรงเรียน เพื่อให้โครงการมีส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างเท่าเทียมทั่วถึงกันต่อไป


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต ถ่ายภาพ
28/6/2559