เข้วเยี่ยมคำนับจุฬาราชมนตรี

คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าเยี่ยมคำนับและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับจุฬาราชมนตรี


จังหวัดสงขลา – เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำโดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองหัวหน้าคณะฯ และผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ณ มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม (มัสยิดกลางสงขลา) อำเภอหาดใหญ่

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะฯ กล่าวว่า คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (หรือคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับพื้นที่ : คปต.ส่วนหน้า) จะดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งหน้าที่หลัก คือ การกำกับ ดูแล ประสานงาน ให้คำแนะนำในภาพรวม แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การเข้าเยี่ยมคำนับจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นบุคคลที่พี่น้องมุสลิมให้การเคารพนับถือในครั้งนี้ เพื่อขอคำแนะนำของคณะทำงาน และร่วมปรึกษาหารือกับจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ผู้นำศาสนา และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงในการทำงาน โดยจะใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า นำสู่ความสงบและสันติสุขต่อไป

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองหัวหน้าคณะฯ กล่าวว่า ในฐานะที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจงานที่ 4 (การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) ได้ดำเนินการประสานงานในพื้นที่อย่างแน่นแฟ้นมาโดยตลอด และได้สร้างความเข้าใจในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเตรียมประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นต้น

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มอบแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ต้องใช้ความเข้าใจ ไม่ใช้ความรุนแรง และขอเป็นกำลังในการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้พร้อมดำเนินการตามคำแนะนำ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและความร่วมมือ รวมถึงน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง อันจะนำสันติสุขมาสู่ภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ข้อมูลและภาพถ่าย : คณะทำงาน รมช.ศธ.
14/10/2559