เฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ค.นี้

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารฯ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคมนี้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเห็นชอบการจัดประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษานี้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

  • ส่วนกลาง:  ลูกเสือจำนวน 182 กอง ประมาณ 7,280 คน จะเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามในเวลา 9.00 น. ณ บริเวณถนนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นจะแยกย้ายกันไปร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจิตอาสา

  • ส่วนภูมิภาค:  สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัด เพื่อเชิญชวนให้ลูกเสือ เนตรนารี ทุกประเภท ทุกเหล่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน และสโมสรลูกเสือทั่วประเทศ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมกัน ประกอบด้วยพิธีต่าง ๆ อาทิ พิธีทางศาสนา 5 ศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล การเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจิตอาสา โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดละ 50,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ “การจัดประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะสภานายกสภาลูกเสือไทย ได้มอบหมายให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี อุปนายกสภาลูกเสือไทย เป็นประธานเปิดงานในเวลา 9.00 น. ซึ่งสาระสำคัญของการจัดประชุมในปีนี้ ที่ประชุมจะได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และร่วมกันกำหนดนโยบายเพื่อความมั่นคงในการลูกเสือ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสภาลูกเสือไทย โดยในปีนี้จะเชิญศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
24/7/2560