เชิญชวนส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม

เชิญชวนส่งบุคคลเข้ารับการอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ