เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด