เชิญร่วมตอบแบบสอบถามคุณภาพการให้บริการของ สคบศ.

              สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนและความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งเข้ามารับบริการด้านวิชาการ ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการอบรมประชุมสัมมนา โดยข้อมูลของท่านจะช่วยให้ สคบศ. พัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น โดยคลิกที่นี่่
http://www.nidtep.go.th/eval/quality/index.php

===========================================
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
60 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทร. 0-3432-1286 ===========================================