เช่าสื่อสายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 179 วงจร

 1. ชื่อโครงการ   เช่าสื่อสายสัญญาณความเร็วสูง
  จำนวน 179 วงจร

  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สป.ศธ.

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  5,653,290.- 
  บาท

 3. วันที่กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)
   
  วันที่  30  พฤศจิกายน 
  2559

  เป็นเงิน 5,653,290 บาท

 4. แหล่งที่มาของราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง)

  ใช้ราคาที่เคยเช่าครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
  2 ปี งบประมาณต่อเดือนตามสัญญาเช่าเลขที่ 3/2558 
  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

  1. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   สป.

   (นายชาญศักดิ์ 
   เหลืองไตรรัตน์
   )

  2. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
   (นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์)

  3. นางสาวมลฑณา  โซวเกียรติรุ่ง

  4. นายกษิพัฒ  ภูลังกา

  5. นางสาวเสริมสุข
   ธรรมกิจไพโรจน์

  6. นายไพศาล  วัฒนาเจริญโภคา

  7. จ่าเอกอภิเชษฐ์  มั่นเกษวิทย์

  8. นายธานินทร์  กองลุน

  9. นางสาวสุภัสรีญา  บัวเกตุ