เด็กทุนอาชีวะ ชายแดนใต้ ’59 โตไปไม่โกง

ภารกิจมอบทุนการศึกษาชายแดนใต้ ที่สงขลา
จังหวัดสงขลาพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา โครงการส่งเสริมทุนการศึกษานักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิดเด็กทุนอาชีวะ ชายแดนใต้ 59 โตไปไม่โกง.. และทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้โอวาท พบปะกับนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 ที่อำเภอเมืองสงขลาเปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษา ทุนโครงการส่งเสริมทุนการศึกษานักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิดเด็กทุนอาชีวะ ชายแดนใต้ 59 โตไปไม่โกง..


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.30 น.  รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมทุนการศึกษานักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 400 ทุน พร้อมเปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา ภายใต้แนวคิดเด็กทุนอาชีวะ ชายแดนใต้ 59 โตไปไม่โกง..ที่โรงแรมพาวิลเลียน สงขลา โดยมี ดร.ชาญเวทย์ บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ ครู ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน


ดร.ชาญเวทย์ บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานว่า ศพต. ได้จัดโครงการส่งเสริมทุนการศึกษากลุ่มพิเศษนักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 1,782 คน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1,482 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 300 คน เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาทุนในการประกอบอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน สามารถก้าวข้ามความยากจน และเป็นส่วนหนึ่งในการลดเหตุการณ์ความไม่สงบสำหรับปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาได้รับทุนดังกล่าวจำนวน 400 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับ ปวช. 300 ทุน และทุนระดับ ปวส. 100 ทุน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนดังนี้
  • ทุนระดับ ปวช. จำนวน 300 ทุน ซึ่งนักศึกษาทุนสามารถเบิกจ่ายทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 3 ปี ประกอบด้วยทุนพักประจำ 200 ทุนๆ ละ 29,000 บาทต่อปี, ทุนเดินทางไปกลับ 86 ทุนๆ ละ 29,000 บาทต่อปี และทุนต่างพื้นที่ 12 ทุนๆ ละ 35,000 บาทต่อปี  คุณสมบัติของผู้รับทุน คือ ต้องมีชื่ออยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอของสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา ไม่น้อยกว่า 2 ปีในวันสมัคร, มีอายุระหว่าง 15-18 ปี, สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, มีความประพฤติเรียบร้อย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีใจรักในงานบริการ, ไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ได้รับทุนเข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา และเมื่อได้รับทุนแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 รวมทั้งไม่มีผลการเรียนระดับ 0, ข.ร., ม.ส., ม.ผ ในทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้นๆ  • ทุนระดับ ปวส. จำนวน 100 ทุน ซึ่งนักศึกษาทุนสามารถเบิกจ่ายทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี ประกอบด้วยทุนทั่วไป 37 ทุนๆ ละ 40,000 บาทต่อปี, ทุนต่อเนื่องในพื้นที่เขตพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 46 ทุนๆ ละ 40,000 บาทต่อปี และทุนต่อเนื่องต่างพื้นที่ 17 ทุนๆ ละ 40,000 บาทต่อปี  คุณสมบัติของผู้รับทุน คือต้องมีชื่ออยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอของสงขลา คือ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา ไม่น้อยกว่า 2 ปีในวันสมัคร, มีอายุระหว่าง 17-21 ปี, สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป, มีความประพฤติเรียบร้อย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีใจรักในงานบริการ, ไม่เป็นผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ได้รับทุนเข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา และเมื่อได้รับทุนแล้วจะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 รวมทั้งไม่มีผลการเรียนระดับ 0, ข.ร., ม.ส., ม.ผ ในทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้นๆ


นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมทุนการศึกษานักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 ที่โรงเรียนพาวิลเลียนสงขลา พร้อมทั้งจัดพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติของนักเรียนทุน ตลอดจนเพื่อให้ความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนอาชีวศึกษาจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ อาทิ “นักศึกษาทุน จชต. จิตอาสารักษ์บ้านเกิด” โดยนายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวะ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาตนเอง, การสร้างแรงจูงใจใช้คนพันธุ์ R ต้นแบบ, การจัดทำแผนงานนักศึกษาทุนจิตอาสา เป็นต้นพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีมอบทุนว่า ขอชื่นชมกับความพยายามมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการส่งเสริมทุนการศึกษานักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมจัดกิจกรรมค่ายเด็กทุน ภายใต้แนวคิด เด็กทุนอาชีวะ ชายแดนใต้ 59 โตไปไม่โกง..เพื่อให้ความรู้ สร้างเครือข่าย และปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับเด็กๆ ที่จะเป็นความหวังความฝันสู่ความสำเร็จ ตลอดจนให้คำแนะนำในสิ่งที่เป็นความเจริญความก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตต่างๆ ในวงกว้างอยู่แล้ว ดังนั้นการจะปลูกฝังความคิดให้เด็กทุนโตไปไม่โกง จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นความดีงามที่จะช่วยให้ประเทศชาติเข้มแข็งและมั่นคงในโอกาสต่อไป


ในส่วนของการรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ในนามของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนทั้ง 400 คน ตลอดจนผู้ปกครองและผู้ให้การสนับสนุน และขอให้ผู้ที่ได้รับทุนซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกมาแล้ว ดำเนินการตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำในการใช้เงินทุนการศึกษา ซึ่งเป็นภาษีอากรของประชาชนที่รัฐบาลได้จัดสรรมาให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบให้เป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดรวมทั้งในครั้งนี้ ขอให้ใช้เงินทุนการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย พร้อมทั้งย้ำให้ครูบาอาจารย์ พี่ๆ เพื่อนๆ ช่วยเป็นกำลังใจกับนักศึกษาที่ได้รับทุนในการศึกษาเล่าเรียนอย่างที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้


นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาและช่วยสร้างความเจริญมั่นคงให้กับประเทศชาติ โดยเฉพาะการอาชีวศึกษา ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นขอให้ทุกคน ณ ที่นี้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศมีความเจริญตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลวางไว้ในห้วง 20 ปีข้างหน้า ที่เรียนแล้วจะต้องมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชน และประเทศชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพส่วนตัว หรือเมื่อเข้ามาอยู่ในแวดวงของการอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลก็ตาม


ทั้งนี้ ได้ฝากข้อคิดในการดำเนินชีวิตว่า ความสำเร็จและความเจริญที่จะเกิดขึ้นได้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงของการศึกษาคือ “ความรู้ความสามารถโอกาส-ผู้ให้การสนับสนุน-บุญกุศล” ดังนั้น เมื่อเราได้ความรู้จากครูอาจารย์ และมีความสามารถจากการตั้งใจเรียน ตั้งใจฝึกฝนและฝึกงาน ทำให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้มอบโอกาสด้านทุนการศึกษาให้เพิ่มเติม และมีครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และรัฐบาลคอยให้การสนับสนุนแล้ว


สิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ คือ การนำความรู้ความสามารถโอกาส-ผู้ให้การสนับสนุนไปสู่การทำบุญกุศลหรือความดีให้เกิดขึ้น เพื่อหนุนนำให้ประสบความสำเร็จ ทั้งการเรียนให้สำเร็จ มีอาชีพสุจริต โตไปไม่โกง และมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต รวมทั้งขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ช่วยกันสร้างโอกาสและให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของประเทศ ที่เป็นความหวังและกำลังสำคัญในการผลักดันความฝันของประเทศให้สำเร็จในภายภาคหน้าด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น.  รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2559 ที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยมีพลเอกจำลอง คุณสงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารการศึกษา ตัวแทนมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีกว่า 700 คน


นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ ซึ่งในเรื่องของการดำเนินงานเรื่องทุนการศึกษาในจังหวัดสงขลานั้น มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมดูแลรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลากว่า 24 มูลนิธิ โดยเฉพาะมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 600 ทุนต่อปี และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา 1,200 ทุน จำนวนกว่า 2 ล้านบาทด้วย


จากการที่มีหลายหน่วยงานดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อบูรณาการการมอบทุนการศึกษาให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลครอบครัวที่มีความยากจนและข้อมูลแรงงาน เพื่อส่งต่อและเชื่อมโยงไปยังโรงเรียนที่ให้สามารถจัดสรรทุนการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงตัวต่อไป


ในนามของจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มอบทุนการศึกษาให้กับทายาทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุน และขอต้อนรับต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการและคณะทุกท่าน


ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานการจัดงานว่า จากการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาเป็นรายปีต่อเนื่องให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 โดยได้นำมาเป็นหลักการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นรายปี ประมาณ 6,500 รายกระจายอยู่ทั่วประเทศ


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือ ในด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ทายาทและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ได้รับผลกระทบได้มีความรู้ มีความเข้าใจและรับรู้ถึงความเอาใจใส่ต่อความรู้สึกและช่วยเหลือของรัฐบาล เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวและทายาทของผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2559 จะมอบทุนการศึกษาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 565 ทุน และได้มีโอกาสพบกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอีก 20 ครอบครัวด้วยพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทมีใจความตอนหนึ่งว่า เมื่อนึกย้อนไปถึงพิธีมอบทุนเมื่อปี 2558 และเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนย้อนไปถึงการทำงานในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อครั้งยังรับราชการอยู่ ก็มีความรู้สึกเห็นใจกับทุกคนในพื้นที่ และเชื่อว่าไม่มีผู้ใดต้องการให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาทุกฝ่ายทั้งรัฐบาล ฝ่ายความมั่นคง ภาคส่วนต่างๆ แม้กระทั่งประชาชนทั่วประเทศ ก็มีความพยายามที่จะให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จัดเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทา ความเสียใจ และมีความหวังว่าสันติสุขจะกลับคืนมาในไม่ช้า ซึ่งก็จะส่งผลให้ผู้ได้รับผลกระทบลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดเช่นกัน


รัฐบาลมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่และมุ่งมั่นในการพัฒนาเรื่องของการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาจะเป็นรากฐานและเป็นพื้นฐานอันสำคัญของการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชน นักเรียนนักศึกษามีโอกาส เรียนแล้วมีงานทำมากขึ้น มีรายได้ในการประกอบอาชีพตามความรู้ทักษะและนำความชำนาญจากการศึกษา ไปใช้ในการดำรงชีพ ดูแลครอบครัว ตนเอง สังคม ประเทศชาติ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประโยชน์ สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมทำให้การพัฒนาประเทศประสบความสำเร็จ


ในส่วนของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงตลอด 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าคุณภาพการศึกษายังด้อยกว่าภูมิภาคอื่น แต่รัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อประสานและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จนทำให้มีพัฒนาการด้านการศึกษาที่ดีขึ้นจากการวัดผลเชิงวิชาการ มีการดำเนินงานยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความพึงพอใจและความสุขของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นโดยลำดับ แม้ว่ายังมีการก่อสถานการณ์ความไม่สงบของผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในความรักความสามัคคี และความเจริญก้าวหน้าของประเทศก็ตาม ขอให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจ เกิดความรู้รักสามัคคี ตามความสามารถและหน้าที่ของตนเอง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำสันติสุขกลับขึ้นมา ที่จะทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบลดลงหรือหมดไปในที่สุด


ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้และที่ได้รับต่อเนื่องมานั้น มีความมั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดงาน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง จะได้ช่วยเหลือให้คำแนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอย้ำให้ทุกคนใช้เงินทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพราะความช่วยเหลือในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบของทุนการศึกษาเป็นรายปีต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบวิธีการในการดูแล สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น


ในโอกาสที่ได้มาพบกันในครั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความห่วงใยกับทายาทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะพยายามทุกวิถีทางที่จะอำนวยความสะดวก ดูแล และสนับสนุน ตลอดจนขอเป็นกำลังใจให้เดินก้าวไปในครั้งหน้า ประสบความสำเร็จทั้งการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ดูแลตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ มีส่วนพัฒนาพื้นที่ ภูมิลำเนา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญก้าวหน้า หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้อใด ขอให้ปรึกษากับครูอาจารย์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไปท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกำลังใจที่เข้มแข็ง มีสุขภาพที่ดี มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา ที่จะศึกษาเล่าเรียนสู่ความสำเร็จ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และขอให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการนวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ

24/7/2559