เตรียมลงพื้นที่ ครม.สัญจร

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 31/2560 เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคมนี้ ที่ จ.นครราชสีมา และรับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของ 5 องค์กรหลักการลงพื้นที่ ครม.สัญจร  ณ จังหวัดนครราชสีมา


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่ รวมทั้งจะได้พบปะประชาชนเพื่อติดตามรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคมนี้ ที่ จ.นครราชสีมา


โดยในวันที่ 21 สิงหาคม นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจราชการในอำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียง และมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ ส่วนในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม ครม.สัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อพิจารณาวาระปกติ


สำหรับกำหนดการลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ของรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 มีดังนี้


1. รมว.ศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
   – 10.00 น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.จันทึก (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน) อ.ปากช่อง
   – 13.15 น. มอบนโยบาย ณ อาคารชั่วคราว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ภายในบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา) อ.เมืองนครราชสีมา
   – 14.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปลูกปัญญา (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : Robot 4.0) อ.เมืองนครราชสีมา


2. รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
   – 10.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา (Smart Farmer) อ.สีคิ้ว
   – 13.15 น. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (ฐานวิทยาศาสตร์) อ.โชคชัย
   – 14.30 น. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (โดยไม่แจ้งล่วงหน้า)


3. รมช.ศึกษาธิการ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)
   – 10.00 น. รร.อนุบาลประชารัฐสามัคคี (โรงเรียนคุณธรรม) อ.สูงเนิน
   – 13.15 น. รร.บ้านบึงสาร (โรงเรียนประชารัฐ) อ.เมืองนครราชสีมา
   – 15.00 น. รร.ราชสีมาวิทยาลัย (พบปะสนทนากับนักเรียน-ครู 2,500 คน เรื่องโรงเรียนคุณธรรมและศาสตร์พระราชา) อ.เมืองนครราชสีมารับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานขององค์กรหลัก


ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของ 5 องค์กรหลัก ดังนี้


1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อต้องการให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และแนวทางจัดทำงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นพัฒนาพื้นที่ระดับภาคให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้จ่ายงบประมาณต้องเชื่อมโยงทั้งในมิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการ (Agenda) และมิติพื้นที่ (Area) และดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง


ทั้งนี้ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการหลายเรื่อง* เช่น


การจัดการศึกษาที่เท่าเทียม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของ UNDP ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติ ที่ได้กำหนดวาระการพัฒนาในระดับโลก 17 ข้อ ตั้งแต่การขจัดความยากจน ความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ไปจนถึงสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และความร่วมมือพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการมุ่งไปสู่ประเทศพัฒนานั้น ไม่ใช่มีเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกรอบระยะเวลาต่าง ๆ จะสำเร็จได้ แต่ประเทศจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างควบคู่กันไปด้วย


การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่  ให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง


การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนที่มิใช่มุ่งแต่จะเฉพาะพัฒนาคนในวัยเรียนเท่านั้น แต่ต้องปูพื้นตั้งแต่แรกเกิด  โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องก้าวข้ามภารกิจในการจัดการศึกษาไปสู่การเป็นผู้วางแผนกำลังคนของประเทศร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานอื่น ๆ


การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในอนาคต  ต้องเตรียมการสำหรับสาขาวิชาที่จะทำให้ประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ต้องเตรียมคนสำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ ต้องมองว่าคนไทยในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะพึงประสงค์อย่างไร เช่น มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์


2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการ สกศ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ สกศ. ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำงานของคณะอนุกรรมการ 5 ด้าน ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้าง คณะอนุกรรมการกองทุนการศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพครู และคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ จะมีการหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนการศึกษา ที่ จ.สุรินทร์, วันที่ 26 กันยายนนี้ จะมีการรับฟังความคิดเห็นที่ จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้น รวมทั้งกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่จะจัดเตรียมข้อมูลให้รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) นำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ฝรั่งเศส ในเร็ว ๆ นี้


3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นจากการจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ “สพฐ.สัญจร” 5 ภูมิภาค โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สพฐ. ประเมินผลการจัดประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีรับทราบต่อไปด้วย


4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ จะมีการจัดงานวันสถาปนา สอศ. โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีสงฆ์ พิธีมอบโล่รางวัล ฯลฯ นอกจากนี้จะได้เชิญ รมช.ศึกษาธิการ ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ รวมทั้งยังได้กล่าวถึงการเตรียมจัดงานทวิภาคี 5 ภูมิภาคในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน


5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ กกอ. ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ มีประเด็นการรับน้อง ซึ่ง สกอ. ได้มีหนังสือกำชับไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้เข้มงวดในการจัดกิจกรรมรับน้องให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
17
/8/2560
*เรียบเรียงจาก: ข่าวทำเนียบรัฐบาล