เปิดการประชุมระดับชาติ อกท.ครั้งที่ 37

เปิดการประชุม อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 37 ที่สงขลา


จังหวัดสงขลา – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 37 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อำเภอรัตภูมิ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ นักศึกษา จากสถานศึกษาและหน่วย อกท. ทั่วประเทศ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 37 ดังนี้

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามคณะกรรมการจัดงาน ประชาชน และบรรดาผู้เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ที่นี้ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 37 ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ โดยสังเขปดังนี้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ในปีการศึกษานี้ ทั้งนี้เพื่อนำผลงานของสมาชิกที่ประสบผลสำเร็จมาจัดแสดง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อาทิ ผลการพัฒนาสมาชิกผู้นำ การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการเกษตร การสัมมนาผลงานทางวิชาการ การแสดงนันทนาการ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพเกษตร มารวมกันในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 37 นี้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในท้องถิ่นและบริษัท ห้างร้าน เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงาน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชน ได้รับความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการเกษตรอย่างทั่วถึง

ในด้านนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอาชีวศึกษาเกษตร สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลิตทางการเกษตรตกต่ำในบางชนิด ด้วยการส่งเสริมการเกษตร ให้มีการพัฒนาอาชีพ สร้างอาชีพเสริม และ ส่งเสริมการเข้าสู่อาชีพใหม่ แก่เกษตรกรที่เป็นผู้เรียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิต การแปรรูป และการตลาดด้วย

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกบุคคลที่เป็นตัวแทนหน่วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการดำเนินงาน สมาชิก ผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกตามลำดับ และขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 37

จากนั้นขอพระราชทานเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราชอัธยาศัย รวมทั้งขอพระราชทานวโรกาส ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตามที่ได้พระกรุณาโปรดเกล้า ให้ใช้ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการ  ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 37 โดยมีใจความดังนี้

“ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 ที่จัดขึ้นในวันนี้

งานด้านเกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันพัฒนาก้าวหน้าไปจากเดิมเป็นอันมาก มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออันทันสมัยประกอบกับการค้นคว้าวิจัยหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการและทฤษฎีต่างๆ นักศึกษาทั้งหลายคงได้รับความรู้เหล่านี้ในชั้นเรียนแล้วเมื่อจบการศึกษา ก็จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

ข้อที่จะขอให้ทุกคนคำนึงถึง ได้แก่ เรื่องของความยั่งยืน คือเราจะต้องไม่นึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนมากเกินไป และทำความเสียหายแก่ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมจนเกิดผลกระทบแก่ส่วนรวม จะทำการสิ่งใดขอให้พินิจพิเคราะห์ให้รอบคอบถี่ถ้วนก่อน ว่าจะเกิดผลเสียแก่ส่วนรวม หรือตกไปถึงอนุชนรุ่นหลังจากเราอย่างไรหรือไม่ นักศึกษาทั้งหลายนอกจากจะเป็นเกษตรกรผู้มีความรู้ความสามารถ ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมอีกด้วย

การประชุมวิชาการที่จัดขึ้นนี้ เป็นประโยชน์ในด้านส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมของประเทศไทย การที่นักศึกษาได้มาพบปะกัน มีโอกาสเสนอผลงานที่เกิดจากความคิดของตน และได้ศึกษาเรียนรู้ผลงานของเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน จะทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ แตกแขนงออกไป เป็นพัฒนาการทางความคิดอย่างมีหลักวิชา ที่จะเสริมสร้างภูมิความรู้ให้แน่นหนา และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดผล ในทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ได้เวลาอันควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ณ บัดนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจจริงเพื่อให้ได้ความรู้จากการประชุมมากที่สุด และขอให้ทุกๆ คนที่มาพร้อมกันในการประชุมครั้งนี้ มีแต่ความสุขความสำเร็จโดยทั่วกัน”

 

ภายหลังพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์ฯ นิทรรศการกิจกรรมและวิชาการเกษตรของหน่วย อกท. ทั้ง 12 หน่วย  นิทรรศการผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น จากนั้นทรงประทับรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการ และทรงปลูกต้นไม้ตะเคียนทอง 1 ต้น พร้อมทั้งเสวยพระกระยาหารกลางวัน จากนั้นพระราชทานฉายพระรูปแก่คณะบุคคล ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : ออกแบบกราฟิก
26/2/2559