เปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการผลิตทุเรียนคุณภาพ วษท.ศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการผลิตทุเรียนคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอรัญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการผลิตทุเรียนคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษครั้งนี้ิ เป็นโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนมีรายได้ในขณะที่เรียน เรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย และเป็นการเรียนที่นำไปประกอบอาชีพได้จริง ซึ่งถือเป็นการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั้ง 47 แห่ง มีคุณลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากการศึกษาอื่น

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ทำให้เกิดผลกระทบไม่มากก็น้อย ทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป แต่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจุดเด่น เป็นเพชรเม็ดงามของภาคอีสาน มีการเรียนรู้ที่เท่าทันเทคโนโลยี พร้อมกับการมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ทำให้เกิดสมดุลในชีวิต สังคมไทยและเศรษฐกิจไทยจะเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

“หวังเป็นอย่ายิ่งว่าผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการผลิตทุเรียนคุณภาพครั้งนี้ จะได้รับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวศรีสะเกษ และประเทศไทย ให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีความก้าวหน้าในอนาคต” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

หลังจากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อาทิ เยี่ยมชมศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) รับฟังการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ และเยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ พร้อมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
20/6/2563