เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดสตูล – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู โดยมีนายดาโตะ เซอรี มาหาเดส บินกาเลด รมว.ศึกษาธิการแห่งมาเลเซีย รวมทั้ง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งลูกเสือ-เนตรนารีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศอาเซียน เข้าร่วมงานชุมนุม 5,924 คน จัดขั้นระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวในพิธีเปิดว่า การจัดงานชุมนุมในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่จะให้เยาวชนของชาติเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี มีความรู้ มีประสบการณ์ทางด้านลูกเสือ เนตรนารี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมได้ รวมทั้งกิจกรรมนี้ยังได้สร้างพลังทางสติปัญญา พลังแห่งความคิด และพลังการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดมิติความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน


ระยะเวลาจากวันที่ 4-8 เมษายน 2560 เพียง 5 วัน 4 คืน ก็หวังว่าคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา คงได้เตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ เนตรนารี โดยใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไปในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกับลูกเสือจากมิตรประเทศของเรา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนทำให้งานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ


โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายดาโตะ เซอรี มาหาเดส บินกาเลด ได้กล่าวแสดงความยินดี และเป็นเกียรติที่ได้นำคณะลูกเสือจากประเทศมาเลเซียมาเข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้ด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในฐานะผู้บังคับการค่ายชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ในนามคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย ศปบ.จชต.ได้กำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน  2560 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1) เพื่อเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


2) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์


3) เพื่อแสดงความพร้อมและศักยภาพของลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียน


4) เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข


5) เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางการลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ในการชุมนุมครั้งนี้ มีลูกเสือ-เนตรนารี คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุม รวมทั้งสิ้น 5,924 คน โดยมีการจัดแบ่งเป็นค่ายย่อยจำนวน 8 ค่าย ดังนี้


1. ค่ายย่อยที่ 1 จังหวัดยะลา จำนวน 712 คน


2. ค่ายย่อยที่ 2 จังหวัดปัตตานี จำนวน 752 คน


3. ค่ายย่อยที่ 3 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 702 คน


4. ค่ายย่อยที่ 4 จังหวัดสงขลา จำนวน 502 คน


5. ค่ายย่อยที่ 5 ต่างประเทศ และภูมิภาค 372 คน


6. ค่ายย่อยที่ 6 จังหวัดสตูล จำนวน 572 คน


7. ค่ายย่อยที่ 7 เนตรนารี 1 จำนวน 606 คน


8. ค่ายย่อยที่ 8 เนตรนารี 2 จำนวน 482 คนสำหรับลูกเสือจากต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา  รวม 247 คน และจากจังหวัดต่าง ๆ 11 จังหวัดทั่วประเทศ และในวาระอันสำคัญของการเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ในพิธีเปิดงานชุมนุมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้พลังมวลชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดสตูล ได้มาร่วมสมทบพิธีด้วยมากกว่า 4,000 คน


สำหรับกิจกรรมที่จัดเพื่อประสบการณ์ให้กับลูกเสือผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ มีทั้งหมด 9 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมประตูสู่อาเซียน  กิจกรรมวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี กิจกรรมเทิดไท้ราชวงศ์จักรี กิจกรรมทักษะชีวิต และกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ในวันจักรี “6 เมษายน 2560” จะมีพิธีเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ของเหล่าบรรดาลูกเสือที่เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้อีกด้วย


ในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเป็นอย่างดียิ่ง จากทุกองค์กรหลักในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ซึ่งในการจัดงานชุมนุมครั้งนี้มีนายสมนึก บุญสนอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาวุโส เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือ


ภายหลังพิธีเปิด รัฐมนตรีและผู้บริหารทั้งสองประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือและพบปะลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้อนึ่ง ก่อนหน้านั้น ในเวลา 14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอละงู, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พบปะหารือกับนายดาโตะ เซอรี มาหาเดส บินกาเลด รมว.ศึกษาธิการ แห่งมาเลเซีย ก่อนจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
วรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
5/4/2560