เปิดงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

 

เปิดงาน เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ เวทีกลางหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอกโดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไปร่วมงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า​ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 ๘๘ พรรษา ๕ธันวาคม ๒๕๕๘  ภายใต้ชื่องาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม และ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนไทย  และเพื่อความวัฒนาสถาพรของบ้านเมือง
พรมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั่วผืนแผ่นดินไทย
 ทรงเป็นอภิปูชนียบุคคลผู้ดำรงธรรม และเปี่ยมล้นด้วยพระคุณลักษณะแห่งความเป็นครู
ทรงประพฤติปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในทุกสถาน ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม
 ล้ำเลิศด้วยพระเมตตาคุณ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ
กอปรด้วยพระปรีชาสามารถอันไพศาล
 ทรงเป็นแบบอย่างของครูและพสกนิกรโดยแท้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าการศึกษาของเยาวชนนั้น เป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญ ในการสร้างและพัฒนาความรู้
ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล
หากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้านแล้ว
 สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ
สามารถดำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด
” 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ
จัดงานวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่องาน “เทิดไทพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล กิจกรรมคารวานจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามสถานที่ต่างๆ
ถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมอื่นด้วย อาทิ
การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงเทิดพระเกียรติ
และการให้ความรู้และบริการประชาชนในบริเวณงาน เช่น การถ่ายภาพระบบดิจิตอล การสาธิตการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
และกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชึมชน (
Fixit Center) เพื่อให้บริการซ่อมจักรยานและจักยานยนต์ของประชาชน

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.