เปิดตัวหนังสือ 7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมีฯ

แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ
“7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา”


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.): ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา แถลงข่าวการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผู้บริหารสภาการศึกษา ผู้แทนเครือข่ายการศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับเชิญมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” จากการที่ได้อ่านพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ พบว่ามีข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลายเรื่อง อาทิ ความรอบคอบถี่ถ้วน ความรับผิดชอบ หน้าที่ของบัณฑิตซึ่งไม่ใช่เรียนเพื่อหวังปริญญาบัตร แต่งต้องหวังปริญญาคุณความดีเพื่อเป็นคนดี อีกทั้งต้องคิดดี คิดดีแล้วกระทำ กระทำแล้วเป็นคนดีต่อชาติบ้านเมือง จึงขอขอบคุณสภาการศึกษาที่ได้รวบรวมพระบรมราโชวาทย้อนหลังไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2489-2559 ซึ่งเป็นหนังสือที่เราคนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ และร่วมกันหวงแหนรักษา พร้อมทั้งเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจคนไทยทั้งชาติตลอดกาลนาน

ทั้งนี้ ขอฝากให้คณาจารย์ช่วยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น แต่ในขณะเดียวกันต้องมีการอ้างอิงเจ้าของผลงาน เพื่อให้เกียรติผู้เขียนหรือผู้คิด พร้อมทั้งคณาจารย์จะต้องเป็น Idol หรือแบบอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์ได้เห็นและได้ปฏิบัติตามด้วย ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม เพื่อปลูกฝังให้ลูกหลานเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมต่อไป

นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า การจัดทำหนังสือ “7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานให้คณะครู ผู้บริหาร บัณฑิต นักเรียน นักศึกษา ในวโรกาสต่าง ๆ ซึ่งได้รับการบันทึกไว้โดยสำนักราชเลขาธิการ โดยคัดเลือกพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาจำนวน 99 องค์ จาก 4,000 องค์ ซึ่งเป็นข้อความเดิมไม่มีการตัดตอนและอาจจะมีบางคำที่ไม่ได้ใช้ตัวสะกดเหมือนภาษาไทยที่ใช้กันในปัจจุบัน แต่เป็นคำที่นิยมใช้ในสมัยนั้นจริง ๆ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียบร้อยแล้ว

หนังสือ “7 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” จัดพิมพ์จำนวน 10,000 เล่ม และจัดทำในรูปแบบวีดิทัศน์ (CD) อีก 10,000 แผ่น พร้อมทั้งเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา www.onec.go.th เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ และหลังจากนี้จะเผยแพร่หนังสือดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
15/2/2560