เปิดประชุมวิชาการวันครู

ศึกษาธิการ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 59 พ.ศ.2558  เปิดนิทรรศการทางวิชาการ “ครูดีศรีแผ่นดิน” เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558  ที่หอประชุมคุรุสภา  โดยมีพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา  นายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา และผู้บริหารของคุรุสภา และข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวนมาก

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมและจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติในห้วงปัจจุบัน เพราะขณะนี้รัฐบาลได้เข้าสู่ช่วง Road Map ระยะที่สอง ซึ่งให้ความสำคัญกับงานการศึกษาของชาติ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต สิ่งที่รัฐบาลเน้นย้ำคือการพัฒนาครูและการสร้างเด็กเยาวชนที่มีคุณภาพ มีค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบาย พร้อมทั้งมีแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับครูและการพัฒนาการศึกษา

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการต่อกระทรวงศึกษาธิการให้พิจารณาดำเนินการเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มกำลัง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตนอยู่แล้ว จึงจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ทั้งยังให้มีการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น และดำเนินการบริหารจัดการใน 3 เรื่อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

ทั้งหมดนี้เป็นงานและการบ้านสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะดำเนินการอย่างเข้มแข็งในโอกาสต่อไป ซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนในการร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าในห้วงนี้

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปครูและการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างยิ่ง เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้และสามารถยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

สำหรับผลของการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาการศึกษาของชาติและการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลำดับ ในส่วนของการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงความจงรักภักดี และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา น้อมนำพระราชจริยวัตรเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู นักเรียน สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล เป็นการเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาและวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทุกภาคส่วนร่วมให้ความสำคัญกับครู ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของการพัฒนาการศึกษาชาติที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งในโอกาสต่อไป

นายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็น “วันครู” ซึ่งคุรุสภาได้จัดงานวันครูขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2500 และจัดงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 59

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการและนิทรรศการ “ครูดีศรีแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสงานวันครู ครั้งที่ 59 พ.ศ.2558 ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2558 ที่หอประชุมคุรุสภา และบริเวณโดยรอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 รวมทั้งส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ให้สังคมเห็นความสำคัญของครู ระลึกถึงพระคุณครู ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม พร้อมทั้งได้จัดการการประชุมทางวิชาการและนิทรรศการทางวิชาการ “ครูดีศรีแผ่นดิน”

จึงขอเชิญชวนให้ครู นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย :

– การประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2558 ที่หอประชุมคุรุสภา ซึ่งมีการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิใน 11 หัวข้อ อาทิ การผลิตครูดี : 4 หรือ 5 ปีจะดีกว่ากัน, จิ๋วแต่แจ๋ว, ห่างไกลไม่ไร้ค่า, ไม่ไร้โอกาสในการศึกษาไทย, ปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตประเทศไทย, นวัตกรรมการเรียนรู้, การเรียนรู้จากผู้บริหารดีเด่น เป็นต้น

– นิทรรศการทางวิชาการ “ครูดีศรีแผ่นดิน”  ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558 ที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกอบด้วย 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”  และและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558  2) นิทรรศการแสดงผลงานของครู นักเรียน สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ไม่ว่าจะเป็น รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น  ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ผลงานชนะการประกวดวาดภาพ  3) นิทรรศการแสดงผลงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) บริษัททรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
14/1/2558