เปิดประชุมอาชีวะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เปิดการประชุมผู้บริหารด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด “การประสานเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา และการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Director Meeting on SEA-TVET : Country-Level Workshop on Harmonization and Mobility) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) และ British Council ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถาบัน และหน่วยงานด้านการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศสมาชิกตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา บรูไน เวียดนาม เมียนมา ติมอร์-เลสเต จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย รวมทั้งประเทศสมาชิกสมทบและวิทยากร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมด้านอาชีวศึกษา ภายใต้แนวคิดการประสานเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา และการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ครู ใน 6 สาขาวิชานำร่อง ได้แก่ สาขาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ และการผลิต สาขาเกษตรกรรมและประมง สาขาก่อสร้าง สาขาพาณิชยกรรมด้านการเงินการธนาคาร และสาขาพาณิชย์นาวี จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรและหน่วยงานด้านอาชีวศึกษา ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านด้านอาชีวศึกษาร่วมกัน

กิจกรรมสำคัญในการประชุม ได้แก่ การปฐมนิเทศ ความเป็นมาของการประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาระดับสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, การบรรยายพิเศษในหัวข้อกรณีตัวอย่างในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา เพื่อการรองรับเคลื่อนย้ายแรงงานและการเข้าสู่สถานประกอบการ หัวข้อ Work-Integrated Learning (WIL), การแนะนำการใช้เว็บไซต์ SEA-TVET Consortium, การประชุมกลุ่มย่อย

ภายหลังพิธีเปิด  รมช.ศึกษาธิการ ได้ไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ  เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานด้านอาชีวศึกษาต่อผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวรายงานว่า วิทยาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี 2480 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอุบลหัตถกิจ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี บนเนื้อที่จำนวน 9 ไร่ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 5 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาศิลปกรรม คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และคณะวิชาการโรงแรม โดยมีครู ครูอัตราจ้าง บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน รวม 179 คน มีนักศึกษารวม 3,800 คน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แห่งของวิทยาลัยอาชีวะที่มีนักศึกษามากที่สุด

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงรู้สึกยินดีที่ได้มาพบปะผู้บริหารและได้เยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในครั้งนี้ ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาจเป็นวิทยาลัยต้นแบบที่จะนำไปถ่ายทอดขยายผลต่อไป

นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งงานด้านการศึกษาถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้ประเทศเราก้าวไปข้างหน้า และเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องลดข้อกังวลของสังคม พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในส่วนของงานด้านอาชีวศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ตนกำกับดูแลเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าการอาชีวศึกษามีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อที่จะพัฒนาประเทศโดยตรง จึงต้องการที่จะบูรณาการแผนงานด้านการอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาและส่งเสริมค่านิยมในการเรียนสายอาชีพมากขึ้น เชื่อว่าสามารถทำได้ เพราะในปีนี้มีผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากการมีแผนงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาหรือซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษาครั้งล่าสุด ได้มีการหารือเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาอย่างหลากหลาย และยังได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำรวจความต้องการกำลังคนด้านอาชีวะในภาพรวมของประเทศ พร้อมระบุสาขาวิชาและจำนวนที่ต้องการ เพื่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำมาวางแผนผลิตตามอำนาจหน้าที่ต่อไปด้วย


ถ่ายภาพ : นวรัตน์ รามสูต

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนคณะวิชาศิลปกรรม, คณะวิชาการโรงแรม, หอศิลปะ และห้องอาเซียน


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
27/11/2558