เปิดลานกีฬาให้ประชาชน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 800 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  กล่าวว่า โครงการเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งกำหนดเป็นเป้าหมายหลักในการตอบสนองการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเปิดพื้นที่ภายในสถานศึกษาทั่วประเทศเป็นลานกีฬา เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่โดยรอบอย่างทั่วถึง

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพื้นที่และสนามกีฬาในสถานศึกษาที่มีความพร้อม เพื่อเปิดให้เป็นลานกีฬาและเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการออกกำลังในรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชนทุกกลุ่มทุกชุมชน ได้จัดสรรเวลาสำหรับเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายในสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา ที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือบ้านพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเติมพลังชีวิตและสร้างสุขภาพที่ดี

วันนี้ กระทรวงศึกษาธิการพร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่นอกเวลาราชการอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความพร้อมและยินดีต้อนรับประชาชนทุกคน ที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ออกกำลังกายด้วยรอยยิ้มและความสุข

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าใช้บริการลานกีฬาจำนวนมาก และหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างเสริมสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษา และเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่ ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนคนไทยอยู่ดีมีสุขและสุขภาพแข็งแรงด้วย

นายกิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเปิดตัว “ลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย” ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ดูแลรักษาสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย โดยใช้สถานศึกษาเป็นลานกีฬาในเวลาที่เหมาะสม เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ส่งผลดีต่อการป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพของประชาชนที่เจ็บป่วย ซึ่งการสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย จะช่วยสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ส่งผลต่อการเพิ่มความเข้มแข็งในสังคม สอดคล้องกับแผนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข

โดยได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา ตามหลักสูตร ตามประเภทและชนิดกีฬาที่มีความเหมาะสมกับวัย ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และต่อยอดสู่ทักษะอาชีพได้ ทั้งนี้ ยังได้เชิญโค้ชอาสาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยฝึกสอนนักกีฬาตามโอกาสที่เหมาะสมด้วย


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ประชาสัมพันธ์ สพฐ., สพป.สมุทรปราการ เขต 1
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร