เปิดศูนย์ Innogineer Studio

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.สักกเวท ยอแสง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Airportels จำกัด ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน Technology Disruption ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้การเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในภาคการศึกษา จึงต้องเข้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศ ทั้งการผลิตและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง, ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้มีเป้าหมายชัดเจน นำความรู้ไปสร้างนวัตกรรม, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน, ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ Innogineer Studio ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือครบครัน พร้อมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับหลายภาคส่วน โดยศูนย์ Innogineer Studio ได้รับการออกแบบเป็นสถานที่ให้ผู้เชี่ยวชาญเก่ง ๆ ได้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น นับเป็นการดำเนินงานเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคตข้างหน้า สอดคล้องกับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ และทำให้เรามีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ กล่าวว่า ศูนย์ Innogineer Studio จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดในการสร้าง “สังคมนวัตกรรมและผู้ประกอบการ” ให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม จาก SMEs สู่ Startup โดยบ่มเพาะความรู้ ปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และทักษะด้านเทคนิคชั้นสูง (Technical and Hand-on Skills) ให้กับนักศึกษา เมคเกอร์ สตาร์ทอัพ วิศวกร และนักวิจัยสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นพื้นที่สำหรับบุคคลทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้อย่างอิสระ พร้อมปลดปล่อยจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน

ภายในศูนย์ Innogineer Studio ประกอบด้วย Mechanical Studio, Electric Studio, Assembly Studio, Prototyping Studio, Machine Studio, Gallery Room, Co-working Space และ Meeting Room รวมทั้งมี Innogineer Studio Shop สำหรับจัดแสดงโชว์ผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดคนเข้ามาใช้บริการต่อปีจำนวนมาก และเป็นศูนย์ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับความร่วมมือระหว่างธุรกิจอุตสาหกรรมกับเมคเกอร์และคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่อไป

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร