เปิดศูนย์ MIND Center

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (Medical Innovations Development Center: MIND Center) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือ MIND Center มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีคุณภาพ (One Stop Service) ในด้านการพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยรวบรวมความรู้ความชำนาญ ทั้งด้านแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันทำวิจัย พัฒนา และออกแบบนวัตกรรมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในประเทศ ตลอดจนส่งออกไปต่างประเทศ

อีกทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างมาตรฐาน พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลอื่น ๆ รวมถึงภาคเอกชน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนการสร้างนักนวัตกรรุ่นใหม่ให้กับนักศึกษา แพทย์ วิศวกรชีวการแพทย์ และนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ด้วย

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แห่งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยมีห้องปฏิบัติการที่สำคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical ROBOT LAB), ห้องปฏิบัติการสร้างชิ้นงานทางชีวภาพ (BIOFABRICATION LAB), ห้องปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน (FABRICATION LAB), ห้องปฏิบัติการขึ้นรูป 3 มิติ (3D PRINTING LAB) และห้องทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กับผู้ป่วย อีกทั้ง ยังได้วางแผนการวิจัยด้านการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ทดแทนการนำเข้า อาทิ เครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรค (Diagnostic Devices), การคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 3D Printing, ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), นาโนเทคโนโลยี, อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น


Written by ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร