เปิดสัมมนา ผอ.สพท.

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2558 พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  225 เขตทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องราชาบอลรูม

การขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นระบบที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่อาจจะพบปัญหาอยู่บ้างในบางพื้นที่ เช่น ความไม่พร้อมของแหล่งจ่ายไฟ ซึ่งได้จัดหาแผงโซล่าเซลล์มาใช้แทน การติดตั้งล่าช้าไม่เป็นไปตามห้วงเวลา จึงได้เร่งรัดให้ สพฐ. ตรวจสอบและดำเนินการติดตั้งโดยเร็ว ในส่วนของการติดตามและประเมินผล อยู่ระหว่างรอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนว่า มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ ได้เตรียมการวางแผนที่จะขยายผลโครงการไปยังโรงเรียนขนาดกลาง 15,000 โรง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยจะใช้เทคโนโลยีลักษณะเดียวกัน แต่จะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น

การบูรณาการแผนงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1) กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ได้จัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าณ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การดำเนินงานทุกหน่วยในพื้นที่มีเอกภาพและมีการบูรณาการการทำงานของทุกองค์กรหลักของ ศธ. ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  ซึ่งการดำเนินงานมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ

2) การพัฒนาการศึกษาด้านกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ช่วง คือ

– ระยะสั้น จัดมหกรรมแข่งขันกีฬาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน “สานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2 พฤษภาคม 2558  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เช่น บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด  โดยจะมีการแข่งขันในประเภทกีฬาต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี ฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ประถมศึกษา) และไม่เกิน 18 ปี (มัธยมศึกษา) วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ประถมศึกษา) และไม่เกิน 18 ปี (มัธยมศึกษา) ตะกร้อวงสมานฉันท์ผสมช่วงอายุ (นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป) วงละ 12 คน และวิ่ง 31 ขาเพื่อความสามัคคี ทั้งนี้คาดว่าจะจัดให้มีการแถลงข่าวการจัดมหกรรมแข่งขันกีฬาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้

– ระยะกลาง จัดทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อโปรแกรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์-กีฬา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบอยู่ประจำ โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) รวมถึงจังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ที่มีทักษะทางด้านกีฬาและต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์-กีฬา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 80 คน ที่โรงเรียนนำร่องคือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาเพิ่มเติมใน 5 ประเภท ได้แก่ ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย 26 คน) วอลเลย์บอล (หญิง 18 คน) ปันจักสีลัต (ชาย 6 คน หญิง 6 คน) มวยไทย (ชาย 8 คน) ตะกร้อ (ชาย 8 คน หญิง 8 คน) และหากนักเรียนมีศักยภาพก็จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ทั้งนี้ หากการดำเนินงานในปี 2558 ประสบความสำเร็จด้วยดี ก็จะขยายไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้อื่นในปี 2559 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม สพฐ. ศปบ.จชต. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จะร่วมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผ่านสื่อต่างๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป และในโอกาสที่ตนจะเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 300 คน ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่จังหวัดสงขลา ก็จะถือโอกาสในการชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้น เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้านประกอบด้วย  1. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา 3. ผลิตกำลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน 4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย/แลกเปลี่ยน 6. เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค นอกจากนี้ มีมาตรการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เช่น การจัดตั้งศูนย์ศึกษาอาเซียนในแต่ละภูมิภาค

การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้มีการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุน ขอให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ให้ทุกหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ที่จะเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป 

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า ประเด็นดังกล่าวที่ได้ฝากไว้จะประสบความสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ เป็นเรื่องที่ทุกท่านดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ตนเพียงแต่ย้ำเพื่อให้เห็นเป้าหมายการทำงานที่ตรงกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยทุกคนเข้าใจแนวทางการทำงานในทิศทางเดียวกัน สามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคลากรในระดับพื้นที่ ให้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ทั้งนี้ขอให้ใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้พัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/2/2558