เปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย

พิธีเปิดห้องสมุดระชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย


จังหวัดเลย – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดระชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 18.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย ทรงเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย ลำดับที่ 102 ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเลย ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่คนในพื้นที่ โดยใช้เงินทุนจัดสร้างจากการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าไข่ม่วง อำเภอภูเรือ และจัดทำเหรียญที่ระลึก พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร เพื่อนำรายได้จากการเช่าบูชาเหรียญ จัดตั้งกองทุนห้องสมุดฯ โดยเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกห้องสมุดจำนวน 1,056 คน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องสมุด โดยชั้น 1 ได้จัดมุมเรียนรู้ อาทิ มุมหนังสือพระราชนิพนธ์-หนังสือพระราชทาน, มุมดิจิทัลชุมชน, มุมหนังสือทั่วไป, มุมเด็ก, มุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และห้องเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งมีหนังสือทั้งหมด 7,087 เล่ม แยกเป็นประเภทต่างๆ เช่น หนังสือปรัชญา, หนังสือนวนิยาย และหนังสือวิชาการ เพื่อให้ผู้อ่านเลือกใช้บริการได้ตามความสนใจ

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังชั้น 2 ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติ พระอริยสงฆ์เมืองเลย อาทิ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ, หลวงปู่หลุย จันทสาโร และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม รวมทั้ง ประวัติคนดีศรีเมืองเลย ซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด้เลย, พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์, การจำลองงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเลย ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

ในการนี้ ทอดพระเนตรห้องโสตทัศน-นิรมิตรศึกษา ซึ่งรองรับการให้บริการชมภาพยนตร์และสารคดีต่าง ๆ ด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
2/10/2559