เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติที่ จ.ระยอง

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 258/2558
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รร.ปลวกแดงพิทยาคม จ.ระยอง

จังหวัดระยอง – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา”  ที่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อำเภอปลวกแดง โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 นายบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  เพื่อทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามอาคาร และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประดิษฐานหน้าอาคาร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคาร ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ในวันนี้

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอปลวกแดง จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2517 ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,719 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 112 คน และมีนายบำรุง ชูประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับรางวัลดีเด่นเป็นจำนวนมาก อาทิ สถานศึกษาดีเด่นระดับภาค รางวัลต้นแบบรักการอ่านดีเด่น รางวัลต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นต้น

สำหรับ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” เป็นอาคารเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อปีพุทธศักราช 2553 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประดิษฐานหน้าอาคาร

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณจำนวน 100 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคาร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในห้องประทับรับรอง ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคาร อาทิ ปลวกแดงพิทยาคมใต้ร่มพระบารมี ปลวกแดง-วิถีชีวิตแห่งความหลากหลาย ผลงานรางวัลกีฬาปั่นจักรยาน และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE การแกะสลักผักและผลไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์จากไส้มันสำปะหลัง การจัดสวนถาด ประติมากรรมลอยตัว เป็นต้น

ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องฉายพระฉายาลักษณ์ เพื่อฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
7/8/2558