เยียวยาร้อยละ 8

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ว่า ครม.เห็นชอบการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ ก.พ.อ. สามารถเสนอ ครม. เรื่องการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมได้


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป


สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ  คือ


1. กำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ก.พ.อ. อาจกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยา โดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควร


2. กำหนดให้กรณีที่ ก.พ.อ. เยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งแรก ให้คำนึงถึงเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนประเภทอื่นในสถานศึกษาประกอบด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าว เกิดจากความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเงินเดือนน้อยกว่าข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 8 กลุ่มอาจารย์ได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวมาเป็นเวลานาน


ซึ่งหลังจากกฎหมายผ่านการพิจารณาจาก สนช.แล้ว ก.พ.อ. จะดำเนินการพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวนร้อยละ 8 ซึ่งคาดว่ามีประมาณพันกว่าคน ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยกลุ่มเก่าบางส่วน ภายในสิ้นปี 2561 คาดว่าจะเยียวยาได้อย่างครบถ้วน สำหรับกลุ่มที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ทางสำนักงบประมาณจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo กิตติกร แซ่หมู่
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร