เยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศีกษา 2557 “ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 10 ทุน โดยมีพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร สพฐ. ข้าราชการ ครูและนักเรียน เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 “ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ทันเวลาอย่างมีทิศทาง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้วยการให้คำปรึกษาอย่างทั่วถึง การดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบมิติ ตลอดจนพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับนักเรียนในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการเรียน ไม่ว่าด้านภาวะทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันดูแลนักเรียนให้มีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ และให้นักเรียนทุกคนได้เข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลืออย่างแท้จริง

โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพฐ.ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และเพื่อมุ่งหวังที่จะดูแลนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ พร้อมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียนทุกคนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติสืบไป

โอกาสนี้ ขอขอบคุณและขอให้กำลังใจคณะทำงาน ข้าราชการ ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ จำนวนกว่า 4 แสนคน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง พร้อมกันนี้ ขออำนวยพรให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ด้วยตระหนักในความสำคัญของภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ สพฐ.จึงได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ไม่เฉพาะการเร่งรัดคุณภาพทางวิชาการ แต่รวมถึงการดูแลช่วยเหลือให้เด็กมีความพร้อมในการเรียน ขจัดสิ่งรบกวนการเรียนของนักเรียนโดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งครูทุกคนเป็นครูที่ปรึกษาในระบบ นอกจากนี้ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ สพฐ.ได้กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงของการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบทอดพระราชปณิธานด้านการศึกษาที่พระองค์ทรงมุ่งเน้นให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ทั้งนี้ สพฐ.ได้กำหนดให้ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นปีแห่งการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ตามที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายที่จะให้ดำเนินกิจกรรมสร้างความปรองดองให้กับคนไทย ให้มีความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีให้เกิดในชุมชน ป้องกันนักเรียนให้ปลอดจากยาเสพติด รวมทั้งอันตรายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาในภาพรวม จึงได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ให้จัดกระบวนการพัฒนางานและเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน ได้แก่ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จากการศึกษาแฟ้มประวัติและการเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน โดยการวิเคราะห์ แบ่งเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยกระบวนการจัดกิจกรรมโฮมรูมและการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหานักเรียนอย่างมีทิศทางที่ถูกต้อง โดย สพฐ.จะดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องภาพ สถาพร ถาวรสุข

โอกาสนี้ รมช.ศธ.พร้อมคณะผู้บริหาร สพฐ.ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของนายชวลิต ซ่อมวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทวีธาภิเศก ซึ่งบิดา-มารดาเสียชีวิต โดยอาศัยอยู่กับคุณลุงและคุณป้าที่ประกอบอาชีพช่างซ่อมรถยนต์และรับซักรีด มีรายได้ไม่พอกับภาระค่าใช้จ่าย นักเรียนจึงได้หารายได้เสริมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โอกาสนี้ รมช.ศธ.ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ของขวัญเยี่ยมบ้าน และทุนการศึกษา พร้อมทั้งชมเชยและให้กำลังใจแก่นักเรียนดังกล่าว

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
2/12/2557