เยี่ยมเยียนนักเรียนตาดีกา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนและครูโรงเรียนตาดีกา และผู้นำชุมชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านปะแดลางา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การเดินทางมาตาดีกาบ้านปะแดลางาแห่งนี้ เพื่อต้องการมาเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียน เนื่องจากตาดีกาเป็นศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดที่เปิดสอนนักเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ และยังได้รับทราบข้อมูลด้วยว่าตาดีกาแห่งนี้มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีบริเวณโรงเรียนที่สะอาดสะอ้าน จึงต้องการมาให้กำลังใจเด็กนักเรียนและครู


นอกจากนี้ ต้องการมารับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 (รายละเอียดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 ก.พ.60) เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาทั้งระบบ แต่หากสถานศึกษาพบปัญหาหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากการใช้หลักสูตร เช่น ชั่วโมงการเรียนหรือมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับชั้นต่าง ๆ ก็สามารถให้ข้อเสนอแนะผ่านไปยังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพราะเรื่องหลักสูตรอิสลามศึกษา ถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพทางการศึกษาในพื้นที่การพบปะพูดคุยครั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ยังได้กล่าวถึงการที่รัฐบาลประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปีด้วยเช่นกันเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนดังกล่าวแม้จะดูเหมือนระยะเวลายาวนาน แต่เราจะให้มีการทบทวนแผนเป็นห้วง ๆ ละ 5 ปี


ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้มีทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทุกระดับ มากกว่า 1 หมื่นทุน เช่น ทุนภูมิทายาท ทุนระดับอาชีวศึกษา ทุนอุดมศึกษา ทุนรายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ


อีกทั้งยังได้จัดโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น
 • โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มี 8 โรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการ โดยจัดตั้งในจังหวัดปัตตานี 2 แห่ง ที่โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา และโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ มีนักเรียนร่วมในโครงการ 919 คน ใน 10 ประเภทกีฬา • โครงการห้องเรียนดนตรี ซึ่งเริ่มต้นรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนแล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัดตานี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และโรงเรียนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส • โครงการห้องเรียนอาชีพ ซึ่งเริ่มดำเนินการในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
       1) โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส เปิดรับ 3 สาขา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างเชื่อมโลหะ และคหกรรม รวม 3 ห้อง เปิดรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คน
       2) โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา เปิดรับ 2 สาขา ได้แก่ การโรงแรม และคหกรรม รวม 2 ห้อง เปิดรับนักเรียน ห้องละไม่เกิน 30 คน
       3) โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ จังหวัดปัตตานี เปิดรับ 2 สาขา ได้แก่ ช่างเชื่อม และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม 2 ห้อง เปิดรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คน
       4) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย เปิดรับ 3 สาขา ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร ช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 3 ห้อง เปิดรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คน
       5)โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เปิดรับ 3 สาขา ได้แก่ สาขาอาหารและโภชนาการ ช่างไฟฟ้ากำลัง และพืชศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง เปิดรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คน
       6) โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก เปิดรับ 2 สาขา ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี จำนวน 2 ห้อง เปิดรับนักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คนโอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้เชิญชวนครู ผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ไปร่วมชมนิทรรศการความก้าวหน้าในงาน “มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงของนักเรียน นิทรรศการ นวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้รวบรวมผลงานทางนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เช่น โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนอาชีพ นวัตกรรมของผู้เรียนการศึกษา เครื่องทำความสะอาดรังนกนางแอ่นโดยใช้คลื่นเสียงของลำโพงในการคัดแยกทำความสะอาดรังนกนางแอ่น ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์  สถาบันพัฒนาครู หนึ่งครูอาสาหนึ่งสถาบันการศึกษาปอเนาะ เป็นต้น

บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร, คุณโรบิน คปต.: ถ่ายภาพ
9/7/2560