เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะเเนนประเมิน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะเเนนประเมิน